Undersøgelser vedr. Femer Bælt-forbindelsen

31. marts 1999


I maj 1992 traf den tyske og den danske trafikminister fælles
beslutning om, at der skulle iværksættes forundersøgelser af
mulighederne for at anlægge en fast forbindelse over Femer Bælt.
Formålet med beslutningen var, at der skulle skabes et fælles grundlag
for beslutningsprocessen mellem de to lande.

Siden 1995 er et omfattende fælles undersøgelsesprogram blevet
gennemført. De samlede omkostninger beløber sig til ca. 80 mio. kr. Da
Femer Bælt-forbindelsen er en vigtig del af de transeuropæiske net på
transportområdet, dækker EU 50 pct. af undersøgelsesomkostningerne.

Undersøgelsesprogrammet er opdelt i fire dele, hvoraf de tre nu er
afsluttet. Den fjerde og sidste delundersøgelse vedrører en
samfundsøkonomisk vurdering og en finansiel analyse af projektet.

De nu afsluttede dele af undersøgelsesprogrammet er:

1. Kyst til kyst undersøgelser - som indeholder en
geologisk/geoteknisk beskrivelse af Femer Bælt, en udarbejdelse af
tekniske løsningsmodeller for anlæg af en fast forbindelse og en
vurdering af deres indflydelse på miljøet i området.

2. En analyse af trafikken over Østersøen samt prognoser for
trafikomfanget i år 2010 henholdsvis med og uden en fast forbindelse.

3. Undersøgelser af vej- og baneanlæg i korridoren Hamborg - København
i relation til etablering af en fast forbindelse.

Der er undersøgt i alt 8 tekniske løsningsmuligheder for anlæg af en
fast forbindelse, der samlet set vurderes som miljømæssigt
forsvarlige. Undersøgelserne omfatter to løsninger, hvor en fast
forbindelse etableres som en bro og seks løsninger, hvor en fast
forbindelse etableres som en tunnel.

De otte løsninger har forskellige tekniske, miljømæssige, trafikale og
økonomiske karakteristika. Det betyder, at der i det videre
undersøgelsesforløb og i den offentli-ge debat og politiske
beslutningsproces vil være lejlighed til at vurdere en fast
for-bindelse på et bredt grundlag. I vurderingen af løsningsmodellerne
må som en naturlig del indgå forventningerne til udviklingen af
omfanget i trafikken mellem Skandinavien og Kontinentet.

De økonomiske undersøgelser, som i høj grad bygger på de nu
offentliggjorte undersøgelsesresultater, beskriver de forskellige
løsningsmodeller herunder en løsning med fortsat færgefart. Der ses på
konsekvenserne for samfundøkonomien, selskabsøkonomien i projektet
samt på de særlige påvirkninger i de berørte lokal-samfund.
Resultaterne af de økonomiske undersøgelser forventes offentliggjort i
sommeren 1999, hvorefter det fælles grundlag for den videre
beslutningsproces er tilvejebragt.

I Danmark lægges undersøgelsernes resultater ud til bred offentlig
debat. Der forventes truffet en politisk beslutning i det kommende
Folketingsår.

____________________________________________________________

Presseeksemplarer af "Femer Bælt-undersøgelserne Forundersøgelser
Resumérapport" kan afhentes i Trafikministeriet, Frederiksholms Kanal
27, fra i dag kl. 8.30-15.30 i Betjentstuen, 2. Sal. Rapporten kan
endvidere købes hos Statens Information eller hentes fra
Trafikministeriets hjemmeside www.trm.dk.

I dag træffes trafikminister Sonja Mikkelsen gennem
ministersekretariatet på tlf. 33 92 43 82/ 33 92 43 02. Spørgsmål af
faktuel karakter kan rettes til planlægnings-chef i Trafikministeriet,
Hans-Carl Nielsen, på telefon 33 92 43 10.