Gå til hovedindhold

Undersøgelser vedr. Femer Bælt-forbindelsen

Indhold


  I maj 1992 traf den tyske og den danske trafikminister fælles
  beslutning om, at der skulle iværksættes forundersøgelser af
  mulighederne for at anlægge en fast forbindelse over Femer Bælt.
  Formålet med beslutningen var, at der skulle skabes et fælles grundlag
  for beslutningsprocessen mellem de to lande.

  Siden 1995 er et omfattende fælles undersøgelsesprogram blevet
  gennemført. De samlede omkostninger beløber sig til ca. 80 mio. kr. Da
  Femer Bælt-forbindelsen er en vigtig del af de transeuropæiske net på
  transportområdet, dækker EU 50 pct. af undersøgelsesomkostningerne.

  Undersøgelsesprogrammet er opdelt i fire dele, hvoraf de tre nu er
  afsluttet. Den fjerde og sidste delundersøgelse vedrører en
  samfundsøkonomisk vurdering og en finansiel analyse af projektet.

  De nu afsluttede dele af undersøgelsesprogrammet er:

  1. Kyst til kyst undersøgelser - som indeholder en
  geologisk/geoteknisk beskrivelse af Femer Bælt, en udarbejdelse af
  tekniske løsningsmodeller for anlæg af en fast forbindelse og en
  vurdering af deres indflydelse på miljøet i området.

  2. En analyse af trafikken over Østersøen samt prognoser for
  trafikomfanget i år 2010 henholdsvis med og uden en fast forbindelse.

  3. Undersøgelser af vej- og baneanlæg i korridoren Hamborg - København
  i relation til etablering af en fast forbindelse.

  Der er undersøgt i alt 8 tekniske løsningsmuligheder for anlæg af en
  fast forbindelse, der samlet set vurderes som miljømæssigt
  forsvarlige. Undersøgelserne omfatter to løsninger, hvor en fast
  forbindelse etableres som en bro og seks løsninger, hvor en fast
  forbindelse etableres som en tunnel.

  De otte løsninger har forskellige tekniske, miljømæssige, trafikale og
  økonomiske karakteristika. Det betyder, at der i det videre
  undersøgelsesforløb og i den offentli-ge debat og politiske
  beslutningsproces vil være lejlighed til at vurdere en fast
  for-bindelse på et bredt grundlag. I vurderingen af løsningsmodellerne
  må som en naturlig del indgå forventningerne til udviklingen af
  omfanget i trafikken mellem Skandinavien og Kontinentet.

  De økonomiske undersøgelser, som i høj grad bygger på de nu
  offentliggjorte undersøgelsesresultater, beskriver de forskellige
  løsningsmodeller herunder en løsning med fortsat færgefart. Der ses på
  konsekvenserne for samfundøkonomien, selskabsøkonomien i projektet
  samt på de særlige påvirkninger i de berørte lokal-samfund.
  Resultaterne af de økonomiske undersøgelser forventes offentliggjort i
  sommeren 1999, hvorefter det fælles grundlag for den videre
  beslutningsproces er tilvejebragt.

  I Danmark lægges undersøgelsernes resultater ud til bred offentlig
  debat. Der forventes truffet en politisk beslutning i det kommende
  Folketingsår.

  ____________________________________________________________

  Presseeksemplarer af "Femer Bælt-undersøgelserne Forundersøgelser
  Resumérapport" kan afhentes i Trafikministeriet, Frederiksholms Kanal
  27, fra i dag kl. 8.30-15.30 i Betjentstuen, 2. Sal. Rapporten kan
  endvidere købes hos Statens Information eller hentes fra
  Trafikministeriets hjemmeside www.trm.dk.

  I dag træffes trafikminister Sonja Mikkelsen gennem
  ministersekretariatet på tlf. 33 92 43 82/ 33 92 43 02. Spørgsmål af
  faktuel karakter kan rettes til planlægnings-chef i Trafikministeriet,
  Hans-Carl Nielsen, på telefon 33 92 43 10.