Vej- og jernbaneaftalen

26. november 1999

Aftalen for trafikområdet skaber klarhed om rammerne for de næste års
dispositioner for veje og jernbaner. Med ekstra bevillinger til vej-
og baneområdet på ca. 1,1 mia.kr. årligt er der tale om en væsentlig
styrkelse. For vejområdet er den øgede indsats en del af finansloven,
som rækker fire år frem, medens der på jernbaneområdet er indgået en
samlet femårig aftale.

- Aftalen skaber grundlag for en øget indsats til vedligeholdelse af
infrastrukturen for såvel bane som vej, hvilket har været helt
afgørende for mig, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

Øget vedligeholdelse af infrastrukturen

Hovedmålet med aftalen er at sikre kvalitet og standard af de
nuværende veje og jernbaner. Begge dele er nedslidt, og en
genopretning er prioriteret som det vigtigste tema. Vejområdet
tilføres 175 mio.kr. om året til en styrket indsat for
vedligeholdelsen af de statslige veje. Samtidig igangsættes en analyse
af det fremtidige vedligeholdelsesbehov. På jernbaneområdet er en
sådan analyse færdig, og der tilføres på det grundlag 530 mio. kr.
årligt, hvoraf noget skal finansieres gennem effektiviseringer i
Banestyrelsen.

Trafiksikkerhed og miljø på vejområdet

Der tilføres vejområdet 25 mio.kr. ekstra årligt til fremme af
trafiksikkerhed og miljø – herunder indsats mod støj - ligesom der
tilføres 50 mio.kr. årligt til trafikpuljerne til forsøg og
udviklingsarbejde, primært inden for miljø og sikkerhed.

Forbedring af den kollektive trafik

På jernbaneområdet er der tale om en 5-årig aftale og en ekstra
satsning indenfor en ramme på 1,1 mia.kr. For disse midler indkøbes
bl.a. nye tog med henblik på at udvide og forbedre togforbindelserne
mellem København og Århus/Ålborg. Pendlertrafikken tilgodeses
yderligere ved, at aftalen rummer mulighed for at fremskynde
udskiftningen af DSB’s gamle røde vogne i den sjællandske
regionaltrafik.

Som et nyt element satses på udvikling af nærbanetrafik ved Århus og
Aalborg hvortil der afsættes 250 mio.kr. over perioden. I
Københavnsområdet fremrykkes Ringbaneprojektet. Denne betydelige
forbedring for den københavnske nærtrafik kan afsluttes 2 år
tidligere end hidtil forudsat, dvs. i år 2005.

Et markant tiltag er en stærkt tiltrængt udvidelse af kapaciteten på
og omkring Københavns Hovedbanegård til ca. 600 mio.kr. med henblik på
daglig forbedring for titusinder af daglige passagerer i både regional
og fjerntrafikken.

Staten vil endvidere bidrage med 25 mio.kr. til forbedring af vej- og
pladsforhold på Nørrevold omkring Nørreport station.

Endelig afsættes der 250 mio.kr. ekstra over fem år til modernisering
af stationer, bedre banefunktionalitet og ekstra støjbekæmpelse.

Privatbanernes fremtid skal forhandles med amterne med henblik på en
mulig amtslig overdragelse. Amterne vil få låneadgang til
toganskaffelser og nødvendige banerenoveringer. Amternes samlede
kompensation udmåles efter de almindelige regler herfor. Amternes
kompensation vil i en overgangsperiode blive differentieret efter
ud-gifterne til privatbanedrift i det enkelte amt. I overgangsperioden
bør amterne opretholde et passende omfang af kollektiv trafik.

Finansiering

Udover effektiviseringskrav inden for jernbaneområdet finansieres den
samlede aftale via omdannelse af Københavns Havn til et statsligt
aktieselskab. Selskabet skal som led i sin arealdisponering aktivt
bidrage til at skabe et levende miljø langs havnefronten med spændende
og attraktive miljøer, med en passende balance mellem boliger og
erhverv. Selskabet skal erlægge ca. 750 mio. kr. til staten i år 2000
i form af stiftertilgodehavende, og yderligere midler de næstfølgende
år.

Dieselafgiften forhøjes med 23 øre pr. liter under forudsætning af den
forventede tyske forhøjelse. Provenuet heraf udgør ca. 350 mio.kr.
årligt.

Energiafgiften på naturgas forhøjes med 10 øre/m3 på baggrund af
olieprisstigningerne. Provenuet er ca. 210 mio.kr. årligt.