Ændring af jernbaneoverkørsler i Hornbæk

07. juli 2000

Ved finanslovsforliget for 2000 blev det mellem Regeringen, SF og
Enhedslisten aftalt, at der i perioden 2000-2005 afsættes 27 mio. kr.
årligt til finansiering af merudgifter i forbindelse med udskiftning
og modernisering af sikringsanlæg i kryds mellem veje og privatbaner
på strækninger, hvor der har været konstateret alvorlige fejl på
anlæggene.

I den anledning har Trafikministeriet den 19. juni 2000 modtaget
Vejdirektoratets indstilling om ændring af fem jernbaneoverkørsler på
Hornbækbanen beliggende i Horneby Sand området. Efter indstillingen
ændres de fem overkørsler til overgange. Ændringen vil have betydning
for den biltrafikken i området, medens forholdene for gående og
cyklister vil være uændrede.

Ministeriet har efterfølgende udsendt indstillingen til
grundejerforeningerne i området m.fl. med henblik på, at disse inden
den 6. juli 2000 kunne komme med bemærkninger til indstillingen.

Trafikministeriet vil nu behandle Vejdirektoratets indstilling og de
indsigelser, som indstillingen har givet anledning til. En foreløbig
vurdering tyder på, at der vil være behov for yderligere undersøgelser
mv., herunder inddragelse af de lokale amtslige- og kommunale
myndigheder. Det er afgørende for ministeriet, at der findes den
trafiksikkerhedsmæssigt bedste løsning, en løsning der samtidig også
økonomisk skal hænge fornuftigt sammen.