25 mio. kr. til forbedring af kollektiv nærtrafik i Århusområdet

04. februar 2000

Regeringen, SF og Enhedslisten har i dag indgået aftale om konkret
fordeling af 25 mio. kr. til forbedring af den kollektive nærtrafik i
Århusområdet.

De 25 mio. kr. blev i december 1998 reserveret til projekter og
projektmodning i Århusområdet som led i parternes generelle aftale om
initiativer til styrkelse af den kollektive trafik. Den konkrete
fordeling, der i dag er opnået enighed om, sker på baggrund af en
indstilling fra det såkaldte "Infrastrukturudvalg med deltagelse af
Århus Kommune, Århus Amt og Trafikministeriet, der netop har afleveret
sin handlingsplan.

De 25 mio. kr. fordeles i henhold til aftalen mellem regeringen, SF og
Enhedslisten således:

 10 mio. kr. indgår i finansieringen af genåbning af stationer
i forbindelse med etableringen af nærbaner i Århusområdet. Initiativet
vil supplere den ramme på 30 mio. kr. årligt i perioden 2000-2004, der
blev afsat i rammeaftalen på jernbaneområdet af 26. november 1999 til
nærbaneprojekter i Århus- og Ålborg området.

 5 mio. kr. afsættes til medfinansiering af forsøg med
busprioritering på Grenåvej.

 10 mio. kr. indgår i finansiering af detailplanlægning m.v.
af en ny rutebilstation, der placeres mere hensigtsmæssigt i forhold
til Århus Hovedbanegård. Som led heri sker fortsat projektering af et
nyt havnespor i Århus med henblik på at afklare arealfordelingen
mellem havnespor og det areal, der kan anvendes til en samlet bus/tog
terminal.

-Der er grund til at rose infrastrukturudvalget i Århus for et
grundigt og perspektivrigt arbejde. De 25 mio. kr., vi i dag har
fordelt, er en mindre – men vigtig - del af de initiativer, der i de
kommende år vil blive gennemført i Århusområdet på baggrund af
infrastruktur-udvalgets arbejde. Vi lægger i fordelingen af de 25 mio.
kr. vægt på, at fordelingen sker i enighed mellem stat, amt og
kommune, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

-Infrastrukturudvalgets arbejde i Århus er et godt eksempel på en
samordnet planlægning af nye initiativer på trafikområdet. Jeg håber,
at denne samarbejdsform kan udnyttes i andre dele af landet, som det i
øjeblikket sker i Aalborg, slutter trafikminister Sonja Mikkelsen.