Gå til hovedindhold

Amterne overtager ansvaret for privatbanerne

Indhold

  Regeringen har indgået aftale med Amtsrådsforeningen og Hovedstadens
  Udviklingsråd om, at privatbanerne overdrages til amterne fra 1.
  januar 2001. Amterne overtager ansvaret for såvel drift som
  infrastruktur. I HT-området er det Hovedstadens Udviklingsråd, der
  overtager ansvaret for privatbanerne.

  Aftaleteksten har været forhandlet med partierne bag tra-fikaftalen af
  26. november 1999 (regeringen (Socialdemo-kratiet og Det Radikale
  Venstre), SF og Enhedslisten), og der er enighed om udmøntning af det
  element i aftalen, der vedrører privatbanerne.

  Amterne tilføres i en 15-årig periode investeringstilskud fra staten,
  og der gives låneadgang til investeringer. Her-ved får amterne
  mulighed for at give den kollektive trafik et tiltrængt løft gennem en
  markant fornyelse af især tog-materiellet, som flere steder er stærkt
  nedslidt. Ved aftalen gives der tilskud til finansiering af
  investeringer på 1,1 mia.kr. på privatbaneområdet i den næste 15-års
  periode.

  Amterne forpligtes frem til 2005 til at opretholde togdriften på alle
  privatbaner, og i denne periode tilføres amterne driftstilskud til
  privatbanerne. Herefter står det det enkelte amt frit for at træffe
  beslutning om privatbanens fremtid.

  -Jeg er meget tilfreds med denne aftale, idet vi endelig op-når
  afklaring om privatbaneområdet, der i en årrække har været præget af
  stor usikkerhed. De perspektiver, der nu tegner sig, er udvikling frem
  for afvikling, ikke mindst fordi amterne med aftalen får et væsentligt
  økonomisk incitament til at udvikle og styrke den regionale togdrift,
  udtaler trafikminister Jacob Buksti.

  Amterne har gennem længere tid ønsket at overtage an-svaret for
  privatbanerne. -Med denne aftale får amterne og HUR det fulde ansvar
  for privatbanerne, og det betyder, at vi fremover bedre kan udvikle
  potentialet i den regionale kollektive trafik. Der er skabt fornuftige
  udviklings- og investeringsmuligheder for privatbaner, og med
  overtagelsen af privatbanerne, vil amterne bedre kunne prioritere og
  koordinere den regionale bus- og togtrafik, siger Amtsrådsforeningens
  formand, amtsborgmester Kresten Philipsen og HUR’s formand,
  amtsborgmester Kristian Ebbensgaard.