Amterne overtager ansvaret for privatbanerne

05. april 2000

Regeringen har indgået aftale med Amtsrådsforeningen og Hovedstadens
Udviklingsråd om, at privatbanerne overdrages til amterne fra 1.
januar 2001. Amterne overtager ansvaret for såvel drift som
infrastruktur. I HT-området er det Hovedstadens Udviklingsråd, der
overtager ansvaret for privatbanerne.

Aftaleteksten har været forhandlet med partierne bag tra-fikaftalen af
26. november 1999 (regeringen (Socialdemo-kratiet og Det Radikale
Venstre), SF og Enhedslisten), og der er enighed om udmøntning af det
element i aftalen, der vedrører privatbanerne.

Amterne tilføres i en 15-årig periode investeringstilskud fra staten,
og der gives låneadgang til investeringer. Her-ved får amterne
mulighed for at give den kollektive trafik et tiltrængt løft gennem en
markant fornyelse af især tog-materiellet, som flere steder er stærkt
nedslidt. Ved aftalen gives der tilskud til finansiering af
investeringer på 1,1 mia.kr. på privatbaneområdet i den næste 15-års
periode.

Amterne forpligtes frem til 2005 til at opretholde togdriften på alle
privatbaner, og i denne periode tilføres amterne driftstilskud til
privatbanerne. Herefter står det det enkelte amt frit for at træffe
beslutning om privatbanens fremtid.

-Jeg er meget tilfreds med denne aftale, idet vi endelig op-når
afklaring om privatbaneområdet, der i en årrække har været præget af
stor usikkerhed. De perspektiver, der nu tegner sig, er udvikling frem
for afvikling, ikke mindst fordi amterne med aftalen får et væsentligt
økonomisk incitament til at udvikle og styrke den regionale togdrift,
udtaler trafikminister Jacob Buksti.

Amterne har gennem længere tid ønsket at overtage an-svaret for
privatbanerne. -Med denne aftale får amterne og HUR det fulde ansvar
for privatbanerne, og det betyder, at vi fremover bedre kan udvikle
potentialet i den regionale kollektive trafik. Der er skabt fornuftige
udviklings- og investeringsmuligheder for privatbaner, og med
overtagelsen af privatbanerne, vil amterne bedre kunne prioritere og
koordinere den regionale bus- og togtrafik, siger Amtsrådsforeningens
formand, amtsborgmester Kresten Philipsen og HUR’s formand,
amtsborgmester Kristian Ebbensgaard.