Automatisk hastighedskontrol sænker hastigheden

17. august 2000

Bilisterne sætter farten ned som følge af automatisk
hastighedskontrol. Det viser en evaluering af forsøget med automatisk
hastighedskontrol, som Vejdi-rektoratet har foretaget. Evalueringen
fremgår af en rapport Automatisk ha-stighedskontrol – Evaluering, som
Vejdirektoratet netop har offentliggjort.

Rapporten viser, at hastigheden på vejstrækninger med automatisk
hastigheds-kontrol er faldet – mest markant i de seneste måneder af
forsøget. Der har så-ledes været et fald i gennemsnitshastighederne på
op til 2,4 km/t.

Ordningen er fortsat i perioden efter forsøgets formelle afslutning
den 1. april 2000, og i april måned blev der målt et fald i
gennemsnitshastighederne på 2,6 km/t.
Den positive effekt på gennemsnitshastighederne har været 1,5 km/t i
maj og 0,7 km/t i juni.

Endvidere viser rapporten, at de højeste hastigheder også er faldet,
idet ande-len af de trafikanter, der får bøde, er faldet.

Hvorvidt nedsættelsen i hastighed kan aflæses direkte i
ulykkesstatistikkerne er derimod mere usikkert, idet der er tale om en
meget kort forsøgsperiode og et begrænset forsøgsområde m.v. Det vil
Vejdirektoratet vurdere sidst på året, når de endelige ulykkestal
foreligger.

Rapporten viser også, at befolkningens holdning til automatisk
hastighedskon-trol er generelt positiv. En undersøgelse gennemført af
Rådet for Større Færd-selssikkerhed et par måneder efter forsøgets
start i 1999 viste, at 65 % af de adspurgte bilister synes, at det var
en god idé, mens 24 % synes, det var en dårlig idé.

Trafikminister Jacob Buksti har følgende kommentarer:

-Forsøget med automatisk hastighedskontrol har siden 1998 kørt i en
række politikredse i København og i Odense. Formålet har været at
nedbringe ha-stighederne, og resultaterne viser, at det er lykkedes.

-Bilisterne har opdaget, at det er en god idé at lette foden lidt fra
speederen. Der er således baggrund for en udvidelse af ordningen med
automatisk ha-stighedskontrol, så den finder anvendelse i større
omfang end hidtil og specielt på en række udvalgte strækninger, hvor
det færdselssikkerhedsmæssige resul-tat vil være størst.

Rapporten kan ses på www.vd.dk under trafiksikkerhed og kan bestilles
i trykt udgave på e-mail boghandel@vd.dk eller på fax 46 74 01 05.

Yderligere information om automatisk hastighedskontrol kan ske ved
henven-delse til projektleder Lárus Agústsson, Vejdirektoratet, på
tlf. 33 41 32 59 eller på mobil tlf. nr. 20 11 91 21,
chefpolitiinspektør Mogens Wilbert, Rigspolitiets Færdselsafdeling,
mobil tlf. nr. 40 42 76 18 eller kontorchef Conni Jensen,
Trafikministeriet, tlf. 33 92 33 04.