Begrænsning af transportsektorens CO2-udslip - offentliggørelse af virkemiddelkatalog

29. marts 2000

I dag offentliggør Trafikministeriet rapporten, Begrænsning af
transportsektorens CO2-udslip – Muligheder og virkemidler, der er et
bruttokatalog over virkemidler, der kan bidrage til at begrænse
transportsektorens CO2-udslip. Rapporten offentliggøres samtidig med
at Miljø- og Energiministeriet offentliggør Klimastrategien, der
sætter den overordnede ramme for den danske politik på klimaom-rådet.
Virkemiddelkataloget indgår som et element i grundlaget for
klimastrategien.

-Regeringen ønsker med denne rapport at bringe udviklingen på ret
kurs. Kurven for transportsektorens CO2-udslip skal knækkes. Den
stadige stigning i CO2-udslippet skal bringes til ophør, og regeringen
er indstillet på at tage de nødvendige skridt til at sikre, at
transport-sektoren yder sit rimelige og realistiske bidrag til at
opfylde Danmarks internationale forpligtelser på klimaområdet, udtaler
trafikminister Jacob Buksti.

Rapporten indeholder ikke konkrete forslag til afgiftsændringer på
transportområdet, men påpeger behovet for en løbende tilpasning af
afgiftsstrukturen. Der peges i rapporten på et antal prioriterede
initiativer, som skønnes at kunne begrænse transportsektorens
CO2-udslip med ca. 6-8 pct. i forhold til det forventede niveau i
2010. De prioriterede initiativer omfatter forbedring af personbilers
energieffektivitet, energieffektivisering af andre transportmidler,
overholdelse af hastigheder og mere miljøvenlig kørsel, flere og bedre
energieffektive valgmuligheder, miljøstyring i godstransport samt op
længere sigt udbredelse af elbiler.

-Jeg vil især fremhæve, at regeringen ser en forbedring af
personbilernes energieffektivitet som en væsentlig forudsætning for
begrænsning af transportsektorens CO2-udslip. Initiativer på dette
område vil derfor stå centralt i det kommende arbejde, siger
trafikminister Jacob Buksti.
Rapportens konklusioner vil i løbet af efteråret 2000 blive fulgt op
af en handlingsplan, som angiver, hvordan den overordnede strategi
konkret vil blive udmøntet.

-Rapporten kan købes hos Statens Informationstjeneste eller erhverves
via internettet på Trafikministeriets hjemmeside www.trm.dk.