Gå til hovedindhold

Betænkning om ”Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved nyanlæg af veje mv.”

Indhold

   

  Trafikminister Bjørn Westh nedsatte i efteråret 1997 et udvalg, det såkaldte Ekspertudvalg, der fik til opgave at undersøge erstatningspraksis i forbindelse med omlægning af en ejendoms adgangsforhold jf. vejlovens § 69 samt praksis vedrørende erstatning for ulemper for nærhed til et anlæg, herunder støj.

  Der er nu afgivet betænkning om spørgsmålene, opdelt i én delbetænkning om støj og én delbetænkning om adgangsforhold.

  Udvalget har været sammensat af tre professorer fra henholdsvis København, Århus og Aalborg Universitet samt repræsentanter fra ministerier, KL og Amtsrådsforeningen. Formanden for udvalget har været professor dr. jur. Orla Friis Jensen, Aalborg Universitet.

  Konklusionen i delbetænkningen om støj er, at retspraksis i et vist omfang har løst den opgave, som ekspertudvalget var nedsat til at varetage. Den seneste udvikling i retspraksis har medført en bedre retsstilling for grundejere, der i væsentlig grad udsættes for støj. Grundejere, der berøres af nye større vejanlæg, kan nu påregne at få erstatning for støjgener, såfremt disse gener overstiger, hvad grundejere må tåle i medfør af den almindelige samfundsudvikling.

  Udvalget har derfor fundet, at der ikke er grund til at foreslå ændringer i lovgivningen på dette område.

  Den anden delbetænkning omfatter emnet adgangsforhold. Den beskriver udviklingen i retspraksis og lovgivning på området og analyserer behovet for at ændre den nugældende lovgivning på området, specielt bestemmelsen i vejlovens § 69.

  Betænkningen beskæftiger sig særligt med tre emner, der er omtalt i vejlovens § 69, stk. 2: afsides beliggenhed, øgede udgifter til vejvedligeholdelse samt afskæring af kundekreds. Samtidig behandler den det i praksis omdiskuterede spørgsmål om omvejserstatning, når foranstaltninger på det offentlige vejnet medfører omvej mellem en ejendoms lodder.

  Udvalget foreslår en revision af vejlovens § 69, der dels tydeliggør bestemmelsens indhold, dels indeholder en løsning for de grundejere, der i ganske særlig grad lider tab som følge af afsides beliggenhed og/eller får øgede udgifter til vejvedligeholdelse. Endvidere anviser udvalget en løsning på det omtalte omvejsproblem. Derimod finder udvalget ikke grundlag for at foreslå ændringer for så vidt angår spørgsmålet om erstatning for tab af kundekreds, idet dette spørgsmål efter udvalgets opfattelse ikke er sammenligneligt med de øvrige problemer i forbindelse med forringede adgangsforhold.

  I den forbindelse har udvalget undersøgt praksis for så vidt angår erhvervsvirksomheder, der lider tab som følge af midlertidige gener i forbindelse med anlægsarbejder, og har konstateret, at dette emne har fundet en efter udvalgets opfattelse tilfredsstillende løsning.

  Udvalgets betænkning skal danne grundlag for en høring af relevante organisationer og myndigheder. På denne baggrund skal der tages stilling til et eventuelt lovforslag om ændring af vejlovens § 69.