Coastercentral for nærsøfart til/fra havne i hele Danmark placeres i Århus

05. maj 2000

Trafikminister Jacob Buksti oplyser, at der i dag er truffet
beslutning om, at Coastercentralen for nærsøfart til/fra og i Danmark
skal placeres i Århus.

Beslutningen er truffet efter, at der har været afgivet tilbud fra
interesserede parter. Trafikministeriet gennemførte i foråret 2000 et
opslag i de maritime fagblade om placeringen af Coastercentralen. Der
indkom 10 tilbud, hvor flere tilbud var af meget høj kvalitet.

Aftalen om at etablere en Coastercentral til fremme af nærskibsfarten
for trafik til fra og mellem havne i hele Danmark knytter sig til
forliget om pinsepakken i 1998. Der er enighed blandt partierne bag
forliget - Socialdemokratiet, Radikale, Socialistisk Folkeparti og
Enhedslisten - om at Coastercentralen skal placeres i Århus. Bliver
centralen en succes, kan der på sigt blive tale om etablering af et
filialnet i et par af de vigtigste nærskibshavne.

Centralen dækker principielt alle havne i Danmark, og centralens
opgaver vil først og fremmest koncentrere sig om generel
markedsføring, etablering af netværkssamarbejde og opsøgende
konsulenttjeneste, resulterende i en øgning af nærskibstrafikkens
andel af den samlede godstransport.

Centralen vil gennem markedsføringen søge at skabe større viden i
transporterhvervet og offentligheden om nærsøfarten, dens
anvendelsesmuligheder og konsekvenserne af en øget brug herunder ikke
mindst for miljøet. Hensigten er, at nærsøfarten gennem gode eksempler
i stadig højere grad som ringe i vandet vil blive anvendt til
godstransport, især over de længere afstande.

Netværkssamarbejdet indebærer, at nærsøfarten skal ses som en del af
den samlede dør til dør transport i samarbejde med andre
transportmidler.

Som redskaber for en sådan udvikling vil der blive etableret et
elektronisk udstillingsvindue, hvor transportkøbere og
transportsælgere via internettet kan få oplysninger om rederier,
afgange, mæglere, skibe, fragtbørser etc.

Coastercentralen vil gennem at opbygge landsdækkende elektroniske
faciliteter, søge at formidle samarbejde mellem redere, mæglere,
linjeagenter, havne, shippingfirmaer og afsendere / transportkøbere
til fordel for anvendelsen af nærsøfarten i transportkæden.

Sidst, men ikke mindst vil Coastercentralen aktivt gennem opsøgende
konsulentindsats overfor virksomheder med transportbehov foreslå
miljømæssige / prismæssige optimale transportløsninger.

Det er forligspartiernes håb, at Coastercentralen gennem sit virke kan
påvirke de beslutninger, der træffes vedrørende godstransport, således
at nærsøfarten vil blive anvendt i øget omfang.