Danmarks TransportForskning (DTF) åbner i dag som sektorforskningsinstitut under Trafikministeriet

01. august 2000

Forskningsministeren har efter ansøgning fra Trafikministeriet
godkendt, at Danmarks TransportForskning i dag oprettes som en
sektorforskningsinstitution.

Som bestyrelsesformand har Trafikministeren udpeget professor Nina
Smith fra Handelshøjskolen i Århus, mens tidligere departe-mentschef
i Trafikministeriet, Ole Zacchi, er udnævnt til direktør. Den øvrige
bestyrelse udpeges af trafikministeren, så snart institutionens
vedtægter er godkendt.

Danmarks TransportForskning placeres i tilknytning til DTU i
nyistandsatte lokaler og forventes på sigt at få ca. 35-40
medarbejdere og et antal PhD-studerende. De nye lokaler er imidlertid
først klar til indflytning primo 2001. Indtil da kan DTF kontaktes på
neden-stående adresser.

Hvorfor oprettes Danmarks TransportForskning?

Transport er en væsentlig forudsætning for at hele det danske samfund
kan fungere og har stor betydning for alle danskeres hverdag. Den
danske forskningsindsats på transportområdet har imidlertid hidtil
været relativt begrænset både sektorens samfundsmæssige betydning
taget i betragtning, og når man sammenligner med andre lande.

Danmarks TransportForsknings opgave er at styrke transport-forskningen
i Danmark, så der skabes et større vidensgrundlag for de
transportpolitiske beslutninger baseret på en mere helhedsorienteret
transportforskning. Det søges opfyldt – dels ved en samling og bedre
koordinering af den eksisterende forskning – dels ved en ud-videlse af
forskningsindsatsen samt en øget tilknytning til
universi-tetsmiljøernes undervisning og forskning.

Hvad skal Danmarks TransportForskning forske i?

Danmarks TransportForskning skal først og fremmest fokusere på
følgende fagområder:

- Transportsikkerhed
- Transportens miljø- og energibelastning
- Transportøkonomi og trafikmodeller

Der findes allerede i dag i Rådet for Trafiksikkerhedsforskning og i
Vejdirektoratet en forskningskompetence inden for transportsikkerhed
og miljø. Denne kompetence tænkes overført og videreudviklet i
Danmarks TransportForskning. Som konsekvens heraf nedlægges Rådet for
Trafiksikkerhedsforskning, og der overføres herfra 15 årsværk til det
nye institut, mens der fra Vejdirektoratet overføres 10 årsværk fra
forskningsafdelingen for trafiksikkerhed og miljø.

Adresse og kontakt

Hovedkontor
Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej
Ermelundsvej 101
2820 Gentofte
tlf.: 39 68 04 44 fax: 33 93 07 12
e-mail: dtf@dtf.dk

Danmarks TransportForskning/ Niels Juels Gade
co. Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1059 København K
tlf.: 33 41 32 51 fax: 39 65 73 62