Ekstraordinær generalforsamling i Combus a/s om udvidelse af granskningsundersøgelsen af selskabet

07. september 2000

Trafikministeriet har i dag anmodet Combus a/s om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på, at en udvidelse af temaet for granskningen af selskabet kan vedtages.

Baggrunden herfor er, at granskningsmanden har meddelt Trafikministeriet, at der under den igangværende granskning er fremkommet oplysninger, der kan give anledning til at undersøge grundlaget for statens kapitaltilførsel i 1999 - et forhold, der ligger uden for det granskningstema, som blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 29. juli 1999.

På grundlag af granskningsmandens oplysninger har Trafikministeriet herefter besluttet at udvide granskningen til også at omfatte en undersøgelse af, om det materiale, som selskabet stillede til rådighed for staten til brug for beslutningen om at tilføre selskabet kapital, var fejlbehæftet eller utilstrækkeligt. Samtidig ønskes en vurdering af, om staten kan gøre erstatningskrav gældende, såfremt grundlaget for statens beslutning i maj 1999 om at tilføre selskabet kapital var fejlbehæftet eller utilstrækkeligt.

I forlængelse af udvidelsen af granskningen af selskabet, vil advokatundersøgelsen af Trafikministeriet blive tilsvarende udvidet.