Gå til hovedindhold

En havarikommission for vejtrafikulykker er på vej

Indhold

  Trafikministeriet nedsætter nu en havarikommission for vejtrafikulykker, der får til opgave at undersøge udvalgte typer af trafikulykker. Kommissionen holder sit første møde i starten af december måned, hvor de nærmere rammer for kommissionens arbejde vil blive fastlagt.


  Det overordnede formål med kommissionen er at få en øget viden om forhold, der medvirker til, at bestemte trafikulykker sker og får det omfang, de gør. Kommissionen vil af gode grunde ikke skulle rykke ud til alle ulykker, der sker på vejene. På baggrund af en vurdering af det samlede ulykkesbillede udpeges typer af trafikulykker, der skal dybdeanalyseres med henblik på at klarlægge de nærmere omstændigheder ved ulykkerne. På baggrund heraf er det forventningen, at nye målrettede initiativer til at reducere antallet af trafikulykker kan iværksættes. 


  Kommissionen kommer til at bestå af et tværfagligt team af bl.a. bilinspektører, vejteknikere, forskere i trafikantadfærd, politifolk og sundhedsfagligt personale. Deltagerne i teamet skal ud fra hver sin indfaldsvinkel belyse omstændighederne ved ulykkernes opståen og udvikling. Forhold af interesse er fx at identificere fællestræk ved ulykkerne, særlige forhold på det enkelte ulykkessted, der kan have bidraget til ulykken, samt trafikanternes adfærd før, under og efter ulykken, herunder særligt trafikanternes adfærd i forbindelse med kørslen.   

   
  I modsætning til de havarikommissioner, der allerede eksisterer i dag inden for tog- og flytrafikken, vil kommissionen for trafikulykker på vejene ikke skulle indgå i politiets opklaringsarbejde og afklare skyldsspørgsmål i forbindelse med ulykkerne. Sigtet med havarikommissionen er således udelukkende forebyggende.


  -En sådan havarikommission for vejtrafikulykker skal bidrage til, at vi får en øget viden om, hvorfor trafikulykkerne sker, og hvorfor de udvikler sig så fatalt, som mange af dem desværre gør, udtaler trafikminister Jacob Buksti.


  -Som eksempler på andre aktiviteter, der vil blive gennemført i den kommende tid på trafiksikkerhedsområdet, nævner trafikministeren udbredelse af automatisk hastighedskontrol til farlige strækninger over hele landet, gennemførelse af en landsdækkende kampagne, der skal få flere til at bruge sikkerhedsselen, samt en generel fremme af en vejinfrastruktur, der tager større hensyn til de mest udsatte trafikantgruppers sikkerhed, dvs. cyklende og fodgængere, børn og gamle. - Forhåbentlig vil disse initiativer tilsammen føre til, at de tragiske trafikulykker, som vi jævnligt konfronteres med i pressen, reduceres betydeligt, udtaler trafikministeren.