Enighed om BornholmsTrafikkens økonomi 2000-2002

16. marts 2000

Trafikministeren har i dag meddelt BornholmsTrafikkens Styrelse, at
Trafikministeriet med enkelte bemærkninger kan tiltræde Styrelsens
forslag til en løsning af BornholmsTrafikkens økonomiske problemer.

Forslaget indebærer, at budgetproblemerne løses ved en blanding af
effektiviseringer og besparelser, en billetprisforhøjelse og en
forøgelse af statens tilskud til statsvirksomheden. I alt skulle en
budgetmanko over årene 2000-2 på 166 mio.kr. udmøntes.

Billetpriserne forhøjes med et oliepristillæg på 9 pct. pr. 1. april
2000. Statstilskuddet forhøjes, så der i forhold til, hvad der var
forudsat for et år siden, er tale om en tilførsel af 75 mio.kr. over
treårsperioden. Der skal desuden gennemføres effektiviseringer og
besparelser for 60 mio.kr. over treårsperioden. Her har
Trafikministeriet anmodet om en lidt hurtigere gennemførelsestakt end
foreslået af Styrelsen.

Trafikminister Jacob Buksti udtaler:

-Jeg er glad for, at Styrelsens har valgt at tage et medansvar for
løsningen af de økonomiske problemer, som har plaget rederiet vinteren
igennem. Nu skulle der være fundet en løsning for den periode på tre
år, hvor forsøget med hurtigfærgen løber.

-Det er mit indtryk, at forløbet i de seneste måneder har skærpet
Styrelsens opmærksomhed omkring rollefordelingen i driften af
BornholmsTrafikken og de betydelige krav, der stilles til
virksomhedens ledelse i en periode med store forandringer. Jeg tror
på, at færgetrafikken til og fra Bornholm er bedst tjent med
vidtgående lokal indflydelse.