EU-løsninger på problemerne i vognmandserhvervet efter besøg af den franske transportminister

18. september 2000

Trafikminister Jacob Buksti har i dag været vært for et besøg af den franske trafikminister Jean-Claude Gayssot, der i dette halvår er formand for rådet af transportministre i EU.

Drøftelserne var koncentreret om udveksling af synspunkter på den aktuelle situation for den europæiske vejtransport forud for det ekstraordinære rådsmøde den 20. september 2000, der vedrører betydningen af situationen på oliemarkedet for EU’ transportpolitik

Ministrene var enige om, at det er vigtigt at situationen hurtigst muligt normaliseres. Men samtidig har aktionerne sat fokus på en række problemer inden for den europæiske vejgodstransport, som det franske formandskab har taget op. Det drejer sig om regler for chaufførernes arbejdstid, køre-hviletid, ansættelsesvilkår, uddannelsesforhold samt kontrollen med at gældende regler inden for vejgodstransporten overholdes. De grundlæggende vilkår for vognmandserhvervet er fastlagt i EU-bestemmelser, og derfor er der behov for at tilpasse reglerne for at sikre fair konkurrencevilkår for erhvervet, således at det indre marked for vejgodstransport kan fungere bedst muligt. Det er samtidig vigtigt, at reglerne fremmer færdselssikkerheden.

-Jeg kan konstatere, at der er en betydelig grad af sammenfald mellem det franske formandskabs bestræbelser for på EU-plan at få gjort noget ved en række grundlæggende problemer i den europæiske vejgodstransport og de danske tanker på dette område, udtaler trafikminister Jacob Buksti..

I den sammenhæng havde jeg lejlighed til også at rejse de problemer, der knytter sig til udflagning af vognmandsvirksomheder over for Jean-Claude Gayssot. Denne var enig i, at dette spørgsmål også må indgå i de igangværende drøftelser om bedre kontrol med overholdelse af gældende regler for adgang til vognmandserhvervet, siger trafikminister Jacob Buksti

, der på mødet overrakte en dansk note om udflagning af godskørselsvirksomheder til den franske trafikminister.

På mødet drøftede man også øvrige emner, der er under behandling i rådet af transportministre, herunder planerne om et europæisk satellitnavigationssystem, Galileo. Ligeledes drøftedes bestræbelserne for at fremme den europæiske jernbanetransport.

Besøget gav også lejlighed til at Jean-Claude Gayssot kunne besøge Øresundsforbindelsen samt få en orientering fra DSB om den danske jernbanetransport.