Færre forsinkelser og bedre miljø

28. januar 2000

På et netop afsluttet møde i Eurocontrol*) i Bruxelles har
trafikministrene fra 38 europæiske og tilgrænsende lande diskuteret
hvilke politiske tiltag, der er nødvendige for at dæmme op for
forsinkelserne indenfor den europæiske luftfart. Forsinkelserne
påfører hvert år flypassagerer og luftfartsselskaber direkte og
indirekte udgifter for mere end 40 mia. dkr.

Løsningen på problemerne ligger i et udbygget samarbejde imellem de
enkelte aktører indenfor lufttransportsystemet, og man har derfor
vedtaget en strategi, der sigter mod ét sammenhængende styringssystem,
der bringer den enkelte flyvning sikkert fra gate til gate.
Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler i den anledning:

-Mødet i dag var startskuddet til en række nødvendige initiativer for
at løse forsinkelsesproblemet indenfor luftfarten. Første fase i den
nye strategi er en række omlægninger af den eksisterende opdeling af
luftrummet kombineret med indførelse af ny teknologi, der arbejder
efter ensartede standarder.

-Første fase vil blive gennemført i perioden frem til 2005 og vil
medføre en anslået forøgelse af luftrumskapaciteten i
størrelsesordenen 50-60% med bevarelsen af det høje sikkerhedsniveau,
man har indenfor flyvningen. Da en del af omlægningerne går ud på at
rette luftkorridorerne ud og at forøge mulighederne for at anvende de
mest brændstoføkonomiske flyvehøjder, vil vi samtidig gavne miljøet
med en anslået brændstofbesparelse på ca. 3% pr. flyvning.

-Der skal i de kommende år træffes en række politiske beslutninger om
kort- og langsigtede investeringer i civile flyvekontrolsystemer og
nedbrydning af de territorialgrænser, som i dag gælder for det fælles
europæiske luftrum.

-Med de beslutninger, der er truffet i dag, har vi skabt de politiske
rammer for, at betjeningen af lufttrafikken i Europa vil kunne
håndtere den forventede stigning i trafikmængden, samtidig med at vi
nedbringer forsinkelserne væsentligt og bevarer den høje sikkerhed.
Det er nu op til Eurocontrol og de enkelte medlemslande at omsætte
strategien til virkelighed.

Yderligere oplysninger kan fås hos Statens Luftfartsvæsen,
informationschef Thorbjørn Ancker, Tel: 2077 7562, E-mail: toan@slv.dk

*) Eurocontrol er den europæiske organisation for samarbejde og
sikkerhed i luften. Den tæller i dag 28 medlemslande.