Handlingsplan for bedre miljø og trafiksikkerhed på statsvejnettet

07. december 2000

I løbet af de næste fire år vil 700 boliger blive skånet for trafikstøj og 25 alvorlige personskader pr. år som følge af trafikulykker vil blive forhindret på de 1.600 km statsveje. Det fremgår af Vejdirektoratets rapport : ”Miljø og trafiksikkerhed – Handlingsplan for statsvejnettet”,som udsendes i dag.

Planen indeholder et omfattende program for en bedre trafiksikkerhed og et bedre miljø. Over de næste fire år forventes 240 mio. kr. brugt til disse initiativer.

Indsatserne bliver et væsentligt bidrag til opfyldelsen af de nationale målsætninger på området – ikke mindst Færdselssikkerheds-kommissionens nye, ambitiøse målsætning for trafiksikkerhed.

- Jeg er glad for, at vi nu kan præsentere en samlet plan for statens veje. Godt nok sker langt de fleste trafikulykker på kommunevejene, men en fjerdedel af transportarbejdet sker på statens veje, og andelen er stærkt stigende. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder målrettet på at reducere generne fra biltrafikken”, siger trafikminister Jacob Buksti.

Foruden ulykker, støj og luftforurening omfatter planen indsatser, som forbedrer dyr og menneskers mulighed for at krydse de stærkt trafikerede veje. Det giver bedre adgang til de rekreative værdier i vejens nærhed, f.eks. ved stipassager over eller under motorveje, ligesom det sikrer vigtige spredningsveje for dyre- og planteliv i det åbne land.

I forhold til det stigende CO2 –problem, bidrager planen til at gøre det samlede transportsystem mere sammenhængende og effektivt – bl.a. med bedre muligheder for fleksible skift mellem bil, tog, bus, cykel og gang.
Yderligere information: Kan fås ved henvendelse til Vejdirektoratet, civ.ing. Steffen Rasmussen, tlf. 3341 3202, mobil: 2323 4927, sr@vd.dk