Kommunerne styrkes i trafikplanlægningen

14. januar 2000

I dag behandles i Folketinget et lovforslag om ændring af
færdselsloven. Lovforslaget er fremsat af trafikminister Sonja
Mikkelsen. Desuden behandles ministerens redegørelse om byernes
trafik. I redegørelsen har regeringen fremlagt en række politiske
udmeldinger for de kommende års indsats i byerne på trafikområdet.

Lovforslaget medfører, at kompetencen til at indføre forskellige
færdselsreguleringer med enkelte undtagelser overgår fra politiet til
kommunalbestyrelsen og bliver dermed en del af det lokale demokrati.

-Det er regeringens vurdering, at lovforslaget vil betyde en styrkelse
af det arbejde med færdselssikkerhed, der allerede i dag foregår i
kommunerne, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

-Det er vigtigt at kommunalbestyrelsen får mulighed for at planlægge
og gennemføre en mere helhedsorienteret indsat sammen med borgerne med
henblik på at gøre byerne mere miljøvenlige og for at sikre en mere
sammenhængende lokal trafikafvikling med udgangspunkt i lokale ønsker
og muligheder. Derfor er det også vigtigt, at der lokalt bliver
etableret mulighed for at skabe trafikale løsninger, der er
skræddersyet til de lokale behov – f.eks. med henblik på
fredeliggørelse af beboelsesområder, siger trafikminister Sonja
Mikkelsen.

Lovforslaget åbner også op for, at kommunerne kan lave forsøg med
forskellige måder at regulere færdslen på.

Med dette forslag vil der kunne udføres forsøg, der alene er begrundet
i miljømæssige hensyn. Hertil siger Sonja Mikkelsen: -Det er
regeringens holdning, at vi i det fremtidige trafikarbejde – både
lokalt og nationalt - skal tage hånd om de miljømæssige konsekvenser
af de stadigt stigende trafikmængder – det gælder både forurening,
støj og klimagasser. Med denne bestemmelse i hånden vil der
forhå-bentligt blive udført forsøg med miljøzoner, sådan at vi ad
denne vej får et solidt grundlag for at kunne vurdere, hvilke tiltag
der har den bedste effekt, og på den baggrund overveje, om der skal
laves mere permanente muligheder for miljøzoner her i landet.

Derudover indeholder lovforslaget forslag vedrørende generhvervelse af
kørekort, hastighedsgrænser for knallerter, regler om ledbusser, syn
af knallerter m.v.