Gå til hovedindhold

Nordiske trafikministre drøfter trafiksikkerhed og satellitnavigation

Indhold

  De nordiske trafikministre afholdt møde den 23.-24. august i Silkeborg i for-bindelse med, at Danmark i år har formandskabet for Nordisk Ministerråd. Hovedvægten blev lagt på en drøftelse af forbedring af trafiksikkerheden i Norden.


  En af de store udfordringer i det nye årtusinde er at begrænse antallet af ulykker i trafikken. Trafikken koster årligt 1800 menneskeliv i Norden.


  -De nordiske lande har en stor ekspertise og mangeartede erfaringer med organiseringen af  trafiksikkerhedsarbejdet og det kan vi drage fælles nytte af. Danmark har også erfaringer, som vi vil videreformidle. Jeg har derfor sammen med mine nordiske kolleger taget initiativ til, at der skal gennemføres en fællesnordisk undersøgelse af trafiksikkerhedsindsatsen.


  -Det er ikke nødvendigvis ny lovgivning, der skal til. Derimod må vi igangsætte kampagner, der sigter på særligt udsatte problemområder såsom fart, spiritus, cyklister og vejkryds.


  -Alle tiltag, der kan forbedre situationen skal tages op til overvejelse. I Danmark har vi netop evalueret ordningen med automatisk hastighedskontrol - og det viser sig, at den har virket! Hastigheden er faldet i de udvalgte områder, siger trafikminister Jacob Buksti.


  På mødet drøftedes også de nordiske holdninger til satellitnavigationssystemet Galileo som for tiden diskuteres i EU. Målet med Galileo-projektet er iværksættelse af et civilt europæisk globalt satellitsystem til brug for navigation og positionsbestemmelse. Et sådan system kan finde anvendelse inden for et bredt spektrum af områder, f.eks. søfart, luftfart, vejtransport, jernbanetransport, landbrug, fiskeri, landopmåling og efterforskning efter olie og gas. Systemet ville være et supplement og alternativ til det eksisterende amerikanske GPS (Global Positioning System).


  Galileo-sagen er på dagsordenen på EU's transportministerrådsmøder den 2. oktober og 20.- 21. december.


  -Når Galileo bringes op på nordisk plan, er det fordi det er hensigtsmæssigt, at der sker en koordinering mellem de nordiske lande, der har fælles interesser bl.a. som følge af vores geografiske beliggenhed. Vi ønsker et system med den bedst mulig dækningsgrad på de nordlige breddegrader, siger trafikminister Jacob Buksti.


  Et andet hovedemne på mødet var miljøtiltag på transportområdet. Der er f.eks. muligheder for et nordisk samarbejde for at udvikle redskaber til, hvordan man måler udledningen af emissioner. Det kunne bidrage til at få de store transportvirksomheder til at satse på et mere miljøvenligt image. De nordiske lande kan også udveksle erfaringer og synspunkter vedrørende midler til at fremme mere miljøvenlig transport, specielt jernbanetransport.


  -Jernbanetransporten anses for at være en mere miljøvenlig transportform over længere afstande, men der er fortsat visse administrative, organisatoriske og tekniske problemer med at integrere jernbanetrafikken i Norden. Der skal fokuseres på konkrete løsningsforslag, herunder også samarbejde om transportuddannelser som vi ser det på Øresundsforbindelsen mellem danske og svenske lokomotivførere, udtaler trafikminister Jacob Buksti.


  På mødet blev en række andre emner drøftet, herunder muligheden for en højere grad af koordinering af de nordiske landes øststøtte til de baltiske lande på transportområdet samt projekter om fremme af IT-anvendelsen i trafikken.