Penge til trafiksikkerhed, cykelstier og miljøet i kommunerne

13. juli 2000

Der er nu blevet udvalgt en lang række projekter til fordel for
trafiksikkerheden, cyklisternes forhold og forbedringer af miljøet på
og omkring vejene i Danmark, der skal finansieres af rådighedspuljerne
for de kommende år. Vejdirektoratet, der administrerer puljerne, har
forud herfor gennemgået de mange ansøgninger, der er blevet sendt ind
fra landets kommuner og amter. I alt drejer det sig om puljemidler for
ca. 130 mio. kr.

Som en del af tilsagnet om støtte til de mange kommuner og amter, der
én af de nærmeste dage, vil modtage brev om støttetildelingen, indgår,
at kommunen eller amtet skal medfinansiere minimum halvdelen af
projektets udgifter.
Det har i år været intentionen at satse på projekter med et
udviklingselement, og som således kan bidrage til, at der
tilvejebringes nye metoder og løsninger i indsatsen for især en øget
trafiksikkerhed og et bedre miljø på vejene.

- Med denne fordeling af rådighedspuljerne kan der komme ekstra gang i
den store indsats, der i forvejen ydes rundt om i landet, for at få
nedbragt antallet af trafikulykker og få forbedret forholdene for
cyklisterne og miljøet på vejene. Jeg ser det også som noget
positivt, at der i højere grad end tidligere, tages mange forskellige
virkemidler i brug i indsatsen rundt om i landet, udtaler
trafikminister Jacob Buksti.