Gå til hovedindhold

Rapport om de kommende års trafikale udfordringer og løsningsmuligheder i hovedstadsområdet

Indhold

  Et udvalg under Trafikministeriets ledelse med deltagelse af de
  kommunale parter i hovedstadsområdet, HT, Miljø- og Energiministeriet
  samt Finansministeriet har undersøgt de kommende års trafikale
  udfordringer og løsningsmuligheder i hovedstadsområdet. Ar-bejdet har
  resulteret i rapporten Grundlag for en trafik- og miljøplan for
  hovedstadsområdet.

  Udvalget blev igangsat inden, det blev besluttet at etablere
  Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), og udvalget har derfor valgt at
  udarbejde et grundlag for en trafik- og miljøplan frem for en egentlig
  plan i respekt for, at denne opgave nu naturligt må varetages i et
  samarbejde mellem HUR og regionens øvrige myndigheder og staten.

  Med udgangspunkt i den række af væsentlige trafikprojekter, som er
  vedtaget, og planlægningsundersøgelser af mulige fremtidige projekter,
  som er gennemført i hovedstadsområdet gennem de seneste år, har
  udvalget beskæftiget sig både med de nuværende pro-blemstillinger og
  med de problemer, som trafikkens vækst frem til 2010 kan bevirke.
  Udvalget har belyst en række trafikpolitiske temaer og virkemidler,
  som på forskellig måde kan påvirke trafikvæksten og trafikafviklingen.
  Det er udvalgets vurdering, at der ikke findes enkle metoder til at
  dæmpe trafikken eller sikre en mere hensigtsmæssig trafikafvik-ling.

  Udvalget har set på problemstillinger vedrørende trafikkens vækst,
  trafikken i centralkommunerne, byudvikling og lokalisering samt inden
  for kollektiv trafik, biltrafik, trafiksikkerhed, støj og
  luftforurening.

  Udvalget påpeger, at luftforureningen fra trafikken må forventes at
  falde væsentligt frem til 2010 selv med stigende trafik, men at der
  fortsat er udestående problemer, først og fremmest med de små
  partikler. De største miljømæssige problemer vil formentlig være
  knyttet til støj fra trafikken, og her er problemerne primært
  koncentreret i centralkommunerne.

  Det er bl.a. udvalgets vurdering, at det med de sidste 10 års trufne
  beslutninger om forbedring af den kollektive trafik i
  hovedstadsområdet, sammen med de initiativer, som de kollektive
  trafikselskaber selv planlægger at gennemføre, vil være muligt for den
  kollektive trafik at fastholde sin nuværende markedsandel frem til
  2010. Det vurderes, at det i de kommende år især vil være vigtigt at
  få udnyttet de allerede trufne beslutninger om forbedring af den
  kollektive trafik bedst muligt ved at optimere det samlede kollektive
  trafiksystem af baner, metro og busser.

  Forbedringerne i den kollektive trafik vil dog ikke kunne forhindre
  stigende trængsel mest udtalt på motorvejsnettet, og det vurderes, at
  der - hvis man ønsker at give mulighed for en mere sikker, effektiv og
  miljømæssig forsvarlig afvikling af den stigende trafik - kan være
  behov for udbygning af visse strækninger på motorvejsnettet, herunder
  Motorringvejen og den inderste del af Køge Bugt Motor-vejen.

  Udvalget peger sammenfattende på forskellige initiativer, som kan
  tages i forhold til de forskellige problemstillinger.

  De konkrete initiativer er beskrevet i rapporten, hvis sammenfatning
  kan hentes på internettet nu på adressen www.trm.dk under
  publikationer. Hele rapporten vil være tilgængelig på internettet kl.
  16 i dag. Rapporten kan også købes for 130 kr. inkl.
  ekspeditionsomkostninger ved skriftlig eller telefonisk henvendelse
  til Statens Information.

  -Undersøgelsen giver et udmærket overblik over de problemstillinger,
  der er aktuelle for trafik- og miljøplanlægningen i hovedstadsområdet.
  Rapporten er et godt grundlag at arbejde videre på for aktørerne inden
  for regionens overordnede trafikplanlægning, herunder det nye
  Hovedstadens Udviklingsråd, siger trafikminister Jacob Buksti, i en
  kommentar til rapporten.

  -Jeg har allerede taget initiativ til, at der arbejdes videre med
  nogle af rapportens anbefalinger og forslag. Det drejer sig bl.a. om
  en nærmere vurdering af konsekvenserne af S-togsbetjening til
  Roskilde, og en mere detaljeret undersøgelse af konsekvenser og
  omkostninger ved at afhjælpe flaskehalsproblemerne på motorvejsnettet.
  Desuden er vi sammen med Københavns Amt og HUR ved at sætte en
  undersøgelse i gang af den individuelle og den kollektive trafik i
  tværkorridoren Motorringvejen/Ring 3, siger trafikminister Jacob
  Buksti.