Rapport om de kommende års trafikale udfordringer og løsningsmuligheder i hovedstadsområdet

29. juni 2000

Et udvalg under Trafikministeriets ledelse med deltagelse af de
kommunale parter i hovedstadsområdet, HT, Miljø- og Energiministeriet
samt Finansministeriet har undersøgt de kommende års trafikale
udfordringer og løsningsmuligheder i hovedstadsområdet. Ar-bejdet har
resulteret i rapporten Grundlag for en trafik- og miljøplan for
hovedstadsområdet.

Udvalget blev igangsat inden, det blev besluttet at etablere
Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), og udvalget har derfor valgt at
udarbejde et grundlag for en trafik- og miljøplan frem for en egentlig
plan i respekt for, at denne opgave nu naturligt må varetages i et
samarbejde mellem HUR og regionens øvrige myndigheder og staten.

Med udgangspunkt i den række af væsentlige trafikprojekter, som er
vedtaget, og planlægningsundersøgelser af mulige fremtidige projekter,
som er gennemført i hovedstadsområdet gennem de seneste år, har
udvalget beskæftiget sig både med de nuværende pro-blemstillinger og
med de problemer, som trafikkens vækst frem til 2010 kan bevirke.
Udvalget har belyst en række trafikpolitiske temaer og virkemidler,
som på forskellig måde kan påvirke trafikvæksten og trafikafviklingen.
Det er udvalgets vurdering, at der ikke findes enkle metoder til at
dæmpe trafikken eller sikre en mere hensigtsmæssig trafikafvik-ling.

Udvalget har set på problemstillinger vedrørende trafikkens vækst,
trafikken i centralkommunerne, byudvikling og lokalisering samt inden
for kollektiv trafik, biltrafik, trafiksikkerhed, støj og
luftforurening.

Udvalget påpeger, at luftforureningen fra trafikken må forventes at
falde væsentligt frem til 2010 selv med stigende trafik, men at der
fortsat er udestående problemer, først og fremmest med de små
partikler. De største miljømæssige problemer vil formentlig være
knyttet til støj fra trafikken, og her er problemerne primært
koncentreret i centralkommunerne.

Det er bl.a. udvalgets vurdering, at det med de sidste 10 års trufne
beslutninger om forbedring af den kollektive trafik i
hovedstadsområdet, sammen med de initiativer, som de kollektive
trafikselskaber selv planlægger at gennemføre, vil være muligt for den
kollektive trafik at fastholde sin nuværende markedsandel frem til
2010. Det vurderes, at det i de kommende år især vil være vigtigt at
få udnyttet de allerede trufne beslutninger om forbedring af den
kollektive trafik bedst muligt ved at optimere det samlede kollektive
trafiksystem af baner, metro og busser.

Forbedringerne i den kollektive trafik vil dog ikke kunne forhindre
stigende trængsel mest udtalt på motorvejsnettet, og det vurderes, at
der - hvis man ønsker at give mulighed for en mere sikker, effektiv og
miljømæssig forsvarlig afvikling af den stigende trafik - kan være
behov for udbygning af visse strækninger på motorvejsnettet, herunder
Motorringvejen og den inderste del af Køge Bugt Motor-vejen.

Udvalget peger sammenfattende på forskellige initiativer, som kan
tages i forhold til de forskellige problemstillinger.

De konkrete initiativer er beskrevet i rapporten, hvis sammenfatning
kan hentes på internettet nu på adressen www.trm.dk under
publikationer. Hele rapporten vil være tilgængelig på internettet kl.
16 i dag. Rapporten kan også købes for 130 kr. inkl.
ekspeditionsomkostninger ved skriftlig eller telefonisk henvendelse
til Statens Information.

-Undersøgelsen giver et udmærket overblik over de problemstillinger,
der er aktuelle for trafik- og miljøplanlægningen i hovedstadsområdet.
Rapporten er et godt grundlag at arbejde videre på for aktørerne inden
for regionens overordnede trafikplanlægning, herunder det nye
Hovedstadens Udviklingsråd, siger trafikminister Jacob Buksti, i en
kommentar til rapporten.

-Jeg har allerede taget initiativ til, at der arbejdes videre med
nogle af rapportens anbefalinger og forslag. Det drejer sig bl.a. om
en nærmere vurdering af konsekvenserne af S-togsbetjening til
Roskilde, og en mere detaljeret undersøgelse af konsekvenser og
omkostninger ved at afhjælpe flaskehalsproblemerne på motorvejsnettet.
Desuden er vi sammen med Københavns Amt og HUR ved at sætte en
undersøgelse i gang af den individuelle og den kollektive trafik i
tværkorridoren Motorringvejen/Ring 3, siger trafikminister Jacob
Buksti.