Trafikminister opfordrer kommuner til at sikre skole-veje

07. august 2000

Trafikministeren har i forbindelse med skolestart 2000 skrevet
vedlagte brev til landets 275 borgmestre.

Ministeren gennemgår de initiativer, der er taget fra statsligt hold
for at understøtte kommunernes arbejde med at sikre skoleveje, og
opfordrer kommunerne til at anvende disse i arbejdet med at skabe mere
sikre skoleveje.

Brevet til borgmestrene indeholder desuden gode råd om, hvor der kan
findes yderligere informationer om skoleveje og børns formåen i
trafikken.

Trafikminister Jacob Buksti udtaler i den forbindelse:

- Mit brev til kommunerne skal ses som en understregning af det fælles
ansvar, vi alle har for at give de nye trafikanter en sikker skolevej.

-------------------

Brevet til borgmestrene lyder således:

Kære borgmester
I forbindelse med skolestarten vil der være gode muligheder for
offentlig bevågenhed om sikkerheden på vore skoleveje.

Sikre skoleveje er et emne, som prioriteres højt af forældrene til
skolebørn. En undersøgelse som Institut for Konjunkturanalyse har
foreta-get for nylig viser således, at mere end halvdelen af de
adspurgte for-ældre anfører sikker skolevej som en vigtig faktor i
forbindelse med de-res børns skolegang – kun skolens evne til at
håndtere vanskelige elever prioriteres højere af forældrene.

Langt de fleste kommuner udfører allerede et gedigent og godt arbejde
med at sikre de lokale skoleveje, ligesom de fleste amter også i
forbindelse med skolestart iværksætter kampagner eller andre
aktiviteter for at gøre opmærksomme på de nye trafikanter.

Jeg finder imidlertid, at der fortsat er al mulig grund til at
fokusere på skoleveje, hvor børn trygt og sikkert kan færdes. Jeg har
derfor iværksat en række initiativer med fokus på sikre skoleveje. De
fleste vil blive gennemført under den fælles hat: Trafik i børnehøjde
– et projekt lan-ceret af Trafikministeriet. Med Trafik i børnehøjde
vil vi sætte fokus på børns oplevelser, muligheder og begrænsninger i
trafikken. På sigt vil projektet blandt andet tilbyde børnefamilierne
mulighed for via inter-aktive kort på internettet at finde frem til
børnesikre ruter mellem for eksempel hjem og skole eller
fritidsaktiviteter.

Det bliver ofte fremført i debatten, at stadig flere børn køres i bil
af de-res forældre til og fra skole – blandt andet fordi forældrene er
utrygge ved at lade skolebørnene færdes alene i trafikken. Der
foreligger imidlertid ikke konkret viden om, hvorvidt der faktisk er
flere børn, der transporteres med bil til skole, og i givet fald, om
det skyldes, at foræl-drene er nervøse for at sende deres børn alene
til skole eller måske snarere handler om at få en travl hverdag i
børnefamilierne – også for bør-nene – til at hænge sammen. Uanset
omfanget af børns biltransport er der imidlertid ikke tvivl om, at
børn ikke lærer selv at begå sig i trafikken fra bagsædet af mors
eller fars bil.

For at få mere konkret viden om skolebørns transportvaner vil jeg søge
finansudvalgets tilslutning til at afsætte midler fra ministeriets
trafik-pulje til konkrete forsøg, hvor farligheden af børns skolevej
og forældrenes brug af bil i denne forbindelse kortlægges. I samme
forbindelse udarbejdes en samlet oversigt over allerede gennemførte
undersøgelser og eksisterende viden på området.

Sikre skoleveje er ikke altid et spørgsmål om ulykker og
uheldsstatistik, men ofte i lige så høj grad et spørgsmål om, at
skolevejen opleves som utryg af børnene og deres forældre. Denne
utryghed er det stort set kun muligt at opfange i lokale
skolevejsundersøgelser. En del kommuner har allerede gennemført
sådanne lokale skolevejsundersøgelser, ligesom jeg er bekendt med, at
flere kommuner vil gennemføre skolevejsundersøgelser i forbindelse med
miljøtrafikugen i uge 38.

For at give kommunerne bedre muligheder for at vedtage og gennemføre
blandt andet lokale hastighedszoner ved skolerne, trafiksanering,
trafiksikkerheds- og hastighedsplaner og anden lokal
trafikplanlæg-ning, har regeringen i foråret fået vedtaget en række
ændringer af færdselsloven, hvorefter en række kompetencer til at
træffe afgørelser vedrørende færdselsreguleringer flyttes fra politiet
til de lokale vejmyndigheder.

Endelig vil kommunerne i de kommende år få mulighed for via
Vejdirektoratets Rådighedspuljer at søge medfinansiering af projekter
for mere sikre skoleveje.

Det er mit håb, at I kan – og vil - bruge disse initiativer til at
sætte fokus på sikkerheden på skolevejene i Jeres kommune.

Jeg vedlægger til inspiration en liste over, hvor der kan findes mere
information om sikre skoleveje og børns formåen i trafikken.

Med venlig hilsen

Jacob Buksti