Gå til hovedindhold

Trafikministeren fremsætter lovforslag for at øge luftfartssikkerheden

Indhold

  Som opfølgning på omtale i pressen i foråret 2000 og samråd i Folketingets Trafikudvalg i april 2000 om fortrolig indrapportering af flyvefejl fremsætter trafikministeren nu lovforslag med henblik på forbedring af flyvesikkerheden.

  Trafikminister Jacob Buksti siger i den anledning:

  -Jeg er meget tilfreds med, at vi med dette lovforslag gør noget for at drage nytte af de erfaringer, der findes i flyveleder- og pilotkredse, således at flyvesikkerheden kan forbedres til gavn for branchen og passagererne.
  Det foreslås således, at trafikministeren bemyndiges til at indføre et obligatorisk rapporteringssystem om mindre driftsforstyrrelser, der har betydning for flyvesikkerheden. Formålet hermed er at inddrage disse oplysninger i det forebyggende arbejde, der udføres af Statens Luftfartsvæsen, og derved begrænse antallet af tilfælde, der resulterer i flyvehavarier.

  For at kunne indsamle så mange oplysninger som muligt indføres fortrolighed om de indrapporterede oplysninger, idet Statens Luftfartsvæsens personale pålægges tavshedspligt med den virkning, at der ikke vil kunne gives aktindsigt i oplysningerne. Med henblik på yderligere at optimere antallet af indrapporteringer foreslås, at der ikke straffes efter luftfartslovgivningen for forhold, der pligtmæssigt er indrapporteret.

  Lovforslaget indeholder herudover forslag om forbedringer af sikkerheden inden for en lufthavns afspærrede område. Trafikministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at politiet skal godkende en person, for at denne kan få udstedt en adgangshjemmel, der skal gælde generelt for lufthavnens afspærrede område.

  Personer, der efter politiets vurdering ikke godkendes, vil eventuelt kunne opnå begrænset adgang til lufthavnen. Afhængig af de konkrete forhold, herunder arbejdets art, vil muligvis en person, der ikke godkendes, ikke blive ansat, eller et ansættelsesforhold blive bragt til ophør. Dette kan imidlertid være en nødvendig konsekvens, hvis man vil opnå en forbedring af sikkerheden på lufthavnen.