Gå til hovedindhold

Trafikministeren fremsætter lovforslag om hastigheder på motorveje mv. samt om bødefastsættelse

Indhold

  I dag fremsætter trafikministeren to ændringsforslag til
  færdselsloven.

  Den ene færdselslovændring indeholder en bemyndigelse til
  trafikministeren til at afholde forsøg med højere hastighedsgrænser på
  motorveje for tunge køretøjer, herunder personbiler og motorcykler med
  tilkoblet påhængskøretøj, f.eks. campingvogn. I forbindelse med
  forsøget vil der på udvalgte strækninger blive indført
  overhalingsforbud.

  Der vil således blive tale om to forsøg, et forsøg med højere
  hastigheder i hele landet og et forsøg med højere hastigheder
  kombineret med et overhalingsforbud på udvalgte strækninger.

  Det er regeringens hensigt, at forsøget medfører at hastighederne
  sættes op fra 70 km/t til 80 km/t – for derigennem at få et godt
  grundlag for eventuelt senere at gøre ændringen permanent.

  Endelig indeholder lovforslaget en udvidelse af muligheden for at køre
  med langsomtkørende motordrevne køretøjer på motorvej på Storebælt
  eller Øresund.

  Den anden færdselslovændring indeholder en nyordning og forenkling af
  bødefastsættelsen på færdselslovens område. Lovforslaget er et led i
  udmøntningen af aftalen om en ny flerårsaftale for politiet, som blev
  indgået i forbindelse med finanslovforhandlingerne.

  Lovforslaget indeholder en nyordning og forenkling af
  bødefastsættelsen på færdselslovens område. Den foreslåede ordning vil
  medføre forhøjelse af de mindre bøder, således at minimumsbøden vil
  være på 500 kr. Derudover sker der bl.a. en reduktion i antallet af
  mulige bødestørrelser, indførelse af en ordning, hvorefter bøder for
  flere samtidige overtrædelser sammenlægges uden reduktion.

  Endelig indeholder forslaget en bestemmelse om, at der kan udmåles
  lavere bøder dog ikke under 300 kr. til personer med særlig lav
  indtægt. Bestemmelsen svarer til nugældende praksis, hvorefter der
  udmåles en lavere bøde til f.eks. pensionister og unge.

  Forslaget udspringer af Rigsadvokatens redegørelse af 9. februar 2000
  om en nyordning og forenkling af bødefastsættelsen for færdselslovens
  område.