Trafikministeren fremsætter lovforslag om hastigheder på motorveje mv. samt om bødefastsættelse

30. marts 2000

I dag fremsætter trafikministeren to ændringsforslag til
færdselsloven.

Den ene færdselslovændring indeholder en bemyndigelse til
trafikministeren til at afholde forsøg med højere hastighedsgrænser på
motorveje for tunge køretøjer, herunder personbiler og motorcykler med
tilkoblet påhængskøretøj, f.eks. campingvogn. I forbindelse med
forsøget vil der på udvalgte strækninger blive indført
overhalingsforbud.

Der vil således blive tale om to forsøg, et forsøg med højere
hastigheder i hele landet og et forsøg med højere hastigheder
kombineret med et overhalingsforbud på udvalgte strækninger.

Det er regeringens hensigt, at forsøget medfører at hastighederne
sættes op fra 70 km/t til 80 km/t – for derigennem at få et godt
grundlag for eventuelt senere at gøre ændringen permanent.

Endelig indeholder lovforslaget en udvidelse af muligheden for at køre
med langsomtkørende motordrevne køretøjer på motorvej på Storebælt
eller Øresund.

Den anden færdselslovændring indeholder en nyordning og forenkling af
bødefastsættelsen på færdselslovens område. Lovforslaget er et led i
udmøntningen af aftalen om en ny flerårsaftale for politiet, som blev
indgået i forbindelse med finanslovforhandlingerne.

Lovforslaget indeholder en nyordning og forenkling af
bødefastsættelsen på færdselslovens område. Den foreslåede ordning vil
medføre forhøjelse af de mindre bøder, således at minimumsbøden vil
være på 500 kr. Derudover sker der bl.a. en reduktion i antallet af
mulige bødestørrelser, indførelse af en ordning, hvorefter bøder for
flere samtidige overtrædelser sammenlægges uden reduktion.

Endelig indeholder forslaget en bestemmelse om, at der kan udmåles
lavere bøder dog ikke under 300 kr. til personer med særlig lav
indtægt. Bestemmelsen svarer til nugældende praksis, hvorefter der
udmåles en lavere bøde til f.eks. pensionister og unge.

Forslaget udspringer af Rigsadvokatens redegørelse af 9. februar 2000
om en nyordning og forenkling af bødefastsættelsen for færdselslovens
område.