Trafikministeren iværksætter forsøgsprojekter for ca. 62 mio. kr. fra Trafikpuljen

09. august 2000

Trafikminister Jacob Buksti har i dag fået Finansudvalgets tilslutning
til at anvende ca. 62 mio. kr. fra Trafikpuljen til en lang række
forsøgs- og udviklingsprojekter, der skal mindske transportsektorens
miljøbelastning og øge trafiksikkerheden. Udmøntningen af midlerne er
foretaget i samarbejde med regeringens forligspartier i forbindelse
med trafikaftalen (SF og Enhedslisten).

Som opfølgning på regeringens CO2-Virkemiddelkatalog vil der blive
anvendt ca. 23 mio. kr. til en række projekter, der vil mindske
transportsektorens CO2-udslip. Der er bl.a. fokus på Parker & Rejs
faciliteter i hovedstadsområdet, som skal sikre bedre sammenhæng
mellem individuel og kollektiv trafik. Der vil også blive iværksat en
række initiativer, der skal bidrage til at begrænse bilernes
brænd-stofforbrug. Herudover igangsættes projekter om bl.a.
delebilsordninger i boligselskaber, bæredygtige citylogistikløsninger,
benchmarking af bybustrafik, miljøstyring indenfor godstransport og
flytrafikkens klimapåvirkninger.

Som opfølgning på regeringens redegørelse om byernes trafik, som blev
givet til Folketinget i december 1999, vil der blive anvendt 7 mio.
kr. til projekter, der skal bidrage til at skabe rammer for
trafikafvikling på byens betingelser.

Som opfølgning på regeringens handlingsplan om trafiksikkerhed samt
opfølgning på Rådet for Større Færdselssikkerheds nye målsætninger vil
der bl.a. blive iværksat et projekt, hvor børns mobilitet og sikkerhed
er i fokus. Endvidere vil der blive iværksat en landsdækkende,
intensiv kampagne i efteråret for at øge brugen af sikkerhedssele, og
der vil i en række projekter blive sat fokus på unge bilisters risiko
og hastighed.

Endelig er der afsat 5 mio. kr. til opfølgning på projektet om
partikelfiltre på dieselkøretøjer i Odense.

-Det er hensigten, at disse udviklingsprojekter skal give os en bedre
viden og erfaringer om, hvordan vi kan begrænse transportsektorens
miljøbelastning og øge trafiksikkerheden. Vi har brug for at afprøve
nye idéer og skabe ny viden, hvis vi skal løse de udfordringer, som
transportsektoren står overfor, siger trafikminister Jacob Buksti.