Gå til hovedindhold

Trafikministeren vil styrke grundlaget for de trafikpolitiske beslutninger

Indhold

  Trafikministeren har i starten af det nye år taget en række
  initiativer for at styrke grundlaget for de trafikpolitiske
  beslutninger.

  Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler:

  -Jeg ser det som min opgave at skabe en fornyet og fordomsfri
  trafikpolitisk debat, som med sagligheden som kerne skaber en række
  positive fremtidsvisioner om transport af mennesker og gods i det 21.
  år-hundrede.

  -Den trafikpolitiske debat trænger til at få skabt et solidt
  fundament, som bygger på fordomsfri udveksling af viden og
  synspunkter, uden de fastlåste dogmer og positioner, som den gamle
  debat for ofte har været iklædt.

  -Jeg har derfor taget initiativ til, at der kan ske markante
  forbedringer af det trafikpolitiske videngrundlag på flere fronter.
  Det sker blandt andet ved styrkelse af Trafikministeriets
  planlægningsafdeling, ved etablering af et
  transportforskningsinstitut, og ved nedsættelse af et rådgivende
  forskningsudvalg, som opfølgning på betænk-ningen om dansk
  transportforskning fra 1999.

  Trafikministeriets planlægningsafdeling er en tværgående og overordnet
  funktion i departementet, som har til opgave at sikre sammenhæng i
  trafikpolitikken. Dette sker blandt andet ved at integrere tværgående
  emner som trafiksikkerhed, miljø og energi i trafikpolitikken samt
  samfundsøkonomiske vurderinger, trafikmodeller og statistiske data til
  brug for de politiske beslutningsprocesser. Afdelingen udbygges,
  således at den nu kommer til at bestå af to kontorer – et
  planlægnings- og miljøkontor og et økonomi- og statistikkontor.

  Transportforskningen styrkes på flere leder. For det første oprettes
  der et rådgivende forskningsudvalg direkte under Trafikministeriets
  departement, for det andet opretter Trafikministeriet et
  forskningsinstitut under navnet Danmarks TransportForskning (DTF) og
  for det tredje vil ministeriet gå i dialog med universiteterne om en
  styrkelse af transportforskningen.

  Forskningsinstituttet vil blive oprettet med en uafhængig bestyrelse
  og vil fra starten dække tre områder: 1) trafiksikkerhed, 2) miljø og
  energi, samt 3) transportøkonomi og trafikmodeller. Målet er at skabe
  et institut, som løbende undergår en dynamisk udvikling i dialog med
  aftagerne og som allerede fra sin start tænker i nye helheder.

  Instituttet etableres ved en samling af de forskningsaktiviteter, der
  allerede foregår i ministeriets institutioner. Det drejer sig især om
  medarbejdere og ressourcer fra Rådet for Trafiksikkerhedsforsk-ning,
  hvis opgaver overgår til instituttet, fra Vejdirektoratet, fra
  Banestyrelsen og fra DSB. Instituttet påregnes at få op mod 40
  medarbejdere og det påregnes placeret i tilknytning til Danmarks
  Tekniske Universitet, således at der skabes en tæt kontakt til
  Universitetsmiljøets undervisning og forskning.

  Til Instituttet vil der blive tilknyttet faglige udvalg, som kan bistå
  Instituttet med at udvikle relevant og samfundsnyttig forskning.
  Herudover vil det blive en af Instituttets mest vigtige opgaver at
  opbygge et tæt og åbent samarbejde med de andre relevante
  forskningsmiljøer, blandt andet ved universitetsinstitutionerne samt
  medvirke til uddannelse af PhD-studerende.

  Danmarks TransportForskning bliver etableret efter retningslini-erne i
  loven om sektorforskningsinstitutter. Instituttet fødes i en tid, hvor
  internationaliseringen sker med et stadig stigende transportforbrug og
  forskningsinstituttet skal derfor være stærkt inter-nationalt
  orienteret, så der skabes mentale netværk med forskningsmiljøer i de
  andre europæiske lande og den øvrige verden.

  Instituttet forventes at være etableret i løbet af andet halvår 2000.