Trafikministeren vil styrke grundlaget for de trafikpolitiske beslutninger

04. februar 2000

Trafikministeren har i starten af det nye år taget en række
initiativer for at styrke grundlaget for de trafikpolitiske
beslutninger.

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler:

-Jeg ser det som min opgave at skabe en fornyet og fordomsfri
trafikpolitisk debat, som med sagligheden som kerne skaber en række
positive fremtidsvisioner om transport af mennesker og gods i det 21.
år-hundrede.

-Den trafikpolitiske debat trænger til at få skabt et solidt
fundament, som bygger på fordomsfri udveksling af viden og
synspunkter, uden de fastlåste dogmer og positioner, som den gamle
debat for ofte har været iklædt.

-Jeg har derfor taget initiativ til, at der kan ske markante
forbedringer af det trafikpolitiske videngrundlag på flere fronter.
Det sker blandt andet ved styrkelse af Trafikministeriets
planlægningsafdeling, ved etablering af et
transportforskningsinstitut, og ved nedsættelse af et rådgivende
forskningsudvalg, som opfølgning på betænk-ningen om dansk
transportforskning fra 1999.

Trafikministeriets planlægningsafdeling er en tværgående og overordnet
funktion i departementet, som har til opgave at sikre sammenhæng i
trafikpolitikken. Dette sker blandt andet ved at integrere tværgående
emner som trafiksikkerhed, miljø og energi i trafikpolitikken samt
samfundsøkonomiske vurderinger, trafikmodeller og statistiske data til
brug for de politiske beslutningsprocesser. Afdelingen udbygges,
således at den nu kommer til at bestå af to kontorer – et
planlægnings- og miljøkontor og et økonomi- og statistikkontor.

Transportforskningen styrkes på flere leder. For det første oprettes
der et rådgivende forskningsudvalg direkte under Trafikministeriets
departement, for det andet opretter Trafikministeriet et
forskningsinstitut under navnet Danmarks TransportForskning (DTF) og
for det tredje vil ministeriet gå i dialog med universiteterne om en
styrkelse af transportforskningen.

Forskningsinstituttet vil blive oprettet med en uafhængig bestyrelse
og vil fra starten dække tre områder: 1) trafiksikkerhed, 2) miljø og
energi, samt 3) transportøkonomi og trafikmodeller. Målet er at skabe
et institut, som løbende undergår en dynamisk udvikling i dialog med
aftagerne og som allerede fra sin start tænker i nye helheder.

Instituttet etableres ved en samling af de forskningsaktiviteter, der
allerede foregår i ministeriets institutioner. Det drejer sig især om
medarbejdere og ressourcer fra Rådet for Trafiksikkerhedsforsk-ning,
hvis opgaver overgår til instituttet, fra Vejdirektoratet, fra
Banestyrelsen og fra DSB. Instituttet påregnes at få op mod 40
medarbejdere og det påregnes placeret i tilknytning til Danmarks
Tekniske Universitet, således at der skabes en tæt kontakt til
Universitetsmiljøets undervisning og forskning.

Til Instituttet vil der blive tilknyttet faglige udvalg, som kan bistå
Instituttet med at udvikle relevant og samfundsnyttig forskning.
Herudover vil det blive en af Instituttets mest vigtige opgaver at
opbygge et tæt og åbent samarbejde med de andre relevante
forskningsmiljøer, blandt andet ved universitetsinstitutionerne samt
medvirke til uddannelse af PhD-studerende.

Danmarks TransportForskning bliver etableret efter retningslini-erne i
loven om sektorforskningsinstitutter. Instituttet fødes i en tid, hvor
internationaliseringen sker med et stadig stigende transportforbrug og
forskningsinstituttet skal derfor være stærkt inter-nationalt
orienteret, så der skabes mentale netværk med forskningsmiljøer i de
andre europæiske lande og den øvrige verden.

Instituttet forventes at være etableret i løbet af andet halvår 2000.