Aftale om investeringer på trafikområdet

24. januar 2001

(Erstatter tidligere udsendt pressemeddelelse)

Regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti og CD truffet beslutning om at gennemføre en trafikinvesteringsplan på bane- og vejområdet. Planen lægges snarest ud på Internettet på adressen www.trm.dk under nyheder. Hvad angår aftalen m.h.t. S-tog til Roskilde, støttes den af  Kr. Folkeparti. Både Enhedslisten og Kr. Folkeparti støtter opgradering af Tønder-Niebøl linien.

 Beslutningen forelægges ved aktstykke Folketingets Finansudvalg, hvor parterne vil støtte dets vedtagelse, ligesom parterne vil støtte eventuel øvrig følgelovgivning (anlægslove m.v.), som måtte være nødvendig for projekternes gennemførelse.

Parterne er enige om at gennemføre den i aftaleteksten angivne ændring af projekteringsloven for jernbaneanlæg København-Ringsted.

I relation til S-tog til Roskilde, som forventes gennemført i perioden frem til 2005, er parterne enige om, at i anlægsperioden skal eventuelle øvrige kapacitetsmæssige begrænsninger i den sjællandske regionaltrafik Vest for Roskilde vurderes nærmere.

I forbindelse med projekteringen af S-tog til Roskilde belyses en eventuel videreførsel af S-togslinien sydvest for Roskilde frem til Holbækmotorvejen.

I relation til projekt - Udbygning af ruterne 18 og 15 til motortrafikveje, er parterne enige om, at en eventuel yderligere udbygning af de pågældende ruter kan tages op til nærmere drøftelse, såfremt de kommende års trafikudvikling måtte tilsige dette.

Parterne har i øvrigt noteret sig, at VVM-undersøgelsen af en ny højklasset vej i Frederikssundfingeren forventes afsluttet ultimo 2001.

Udbygningen af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde, hvor der er kapacitetsproblemer, skal gøres til genstand for en VVM-undersøgelse, der påbegyndes i 2002.

Endelig er parterne enige om, at gennemførelsen af de nu besluttede investeringer ikke udelukker, at der på et senere tidspunkt kan træffes beslutning om andre investeringer  på trafikområdet.