Gå til hovedindhold

Combus-advokatundersøgelse: Ikke grundlag for disciplinærforfølgning af tjenestemænd

Indhold

  Trafikminister Jacob Buksti har nu modtaget advokatundersøgelsen om statens varetagelse af ejerskabet til Combus a/s. Undersøgelsen, som er foretaget af advokat Poul Heidmann, klarlægger det faktiske begivenhedsforløb i sagen i perioden fra selskabets stiftelse til og med tidspunktet for statens kapitaltilførsel på 300 mio. kr. i maj 1999.

  Efter kommissoriet har formålet med undersøgelsen været at foretage en vurdering af, om der er grundlag for at indlede disciplinærforfølgning mod bestemte embedsmænd i anledning af de undersøgte forhold. I givet fald skulle der udarbejdes et udkast til tjenstlig indberetning vedrørende den eller de pågældende personer. Som led i vurderingen af embedsmændenes forhold skulle det endvidere undersøges og beskrives, i hvilket omfang ministre har været inddraget i sagen.

  Undersøgelsen skal ses i sammenhæng med den granskningsrapport af Combus a/s, der er udarbejdet af advokat Per Magid, og som havde til formål at undersøge, om der var grundlag for at gøre et ansvar gældende over for direktionen, bestyrelsen og revisionen i selskabet. Beretningen om granskning af Combus a/s blev offentliggjort i april måned i år.

  Undersøgelsens konklusioner fremgår i kortfattet form af advokat Poul Heidmanns brev af 1. august 2001 til Trafikministeriet. Kopi af brevet vedlægges på Trafikministeriets hjemmeside.

  Det fremgår af undersøgelsen, at der på adskillige punkter er begået fejl. De begåede fejl giver anledning til, at der i flere tilfælde udtales kritik. Advokat Poul Heidmann konkluderer dog samtidig, at disse fejl ikke har en sådan karakter, at der er grundlag for at indlede disciplinærforfølgning mod bestemte embedsmænd.

  Trafikminister Jacob Buksti udtaler:

  -Jeg må konstatere, at der i rapporten påpeges fejl og forsømmelser, der giver anledning til kritik. Det er en kritik, som vi tager alvorligt her i Trafikministeriet. Jeg har samtidig noteret mig, at advokat Poul Heidmann ikke indstiller, at der tages skridt til disciplinær forfølgning mod tjenestemænd. Regeringen tager dette til efterretning.

  -Der foreligger nu to grundige rapporter om forholdene vedrørende Combus a/s. På den baggrund må det lægges til grund, at der er forekommet flere forhold, der er kritisable. Det gælder internt i selskabet, men også i et vist omfang for så vidt angår Trafikministeriets rolle i forbindelse med stiftelsen af selskabet og tilsynet hermed m.v.

   - Vi vil selvsagt følge op på denne kritik. Erfaringerne fra denne sag bliver analyseret nøje og kommer til at indgå i de løbende overvejelser om, hvordan vi fremover styrer og varetager tilsynet med de statslige aktieselskaber. Trafikministeriet vil selvsagt bruge erfaringerne fra denne sag til at se på, hvilke yderligere initiativer der bør iværksættes for at styrke overvågningen af vores virksomheder og beslutningsgrundlaget for udøvelsen af statens ejerskab.

   -Med hensyn til erstatningsspørgsmålet er det i granskningsrapporten anbefalet, at der ikke søges gjort et erstatningsansvar gældende mod selskabets direktion, bestyrelse eller revision. Til brug for regeringens endelige stillingtagen til dette spørgsmål vil jeg nu bede Kammeradvokaten om en indstilling.

  Trafikministeren har i dag sendt advokatundersøgelsen til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg.

  Undersøgelsen samt fremsendelsesbrevet fra advokat Poul Heidmann er tilgængelig på ministeriets hjemmeside under publikationer og kan endvidere udleveres ved henvendelse til Trafikministeriets betjentstue, Frederiksholms Kanal 27, 1220 København K.