Gå til hovedindhold

Trafikbetjeningen af Bornholm - aftale om Kontaktråd

Indhold

   

  Trafikministeren Jacob Buksti og amtsborgmester Knud Andersen er blevet enige om væsentlige ændringer i ledelsen af BornholmsTrafikken.

  Bornholms Amt, der hidtid har disponeret over to pladser i Born­holmsTrafikkens styrelse, overlader disse til trafikministeren, som inden for få dage vil styrke rederiet forretningsmæssigt gennem udpegning af fem erhvervsfolk til styrelsen ud over de to medarbej­derrepræsentanter samt Trafikministeriets repræsentant.

  Til gengæld er det aftalt, at trafikministeren nedsætter et Kon­takt­råd, der formelt sikres mulighed for at samle og koordinere det born­holmske samfunds holdninger til synspunkter og ønsker til tra­fikbetjeningen af Bornholm.

  Det er således blandt andet aftalt, at formandskabet skal mødes med trafikministeren to gange årligt.

  Første gang bliver i dette efterår op til den driftskon­trakt, som planlægges indgået mellem BornholmsTrafikken og trafikministe­ren for 2002. Grundlaget for kontrakten for 2002 vil være finans­lovs­for­slaget for 2002. Rådet vil også blive inddraget i opfølgningen på og evalueringen af kontrakten med henblik på indgåelse af se­nere kontrakter.

  Kontaktrådet vil komme til at bestå af et repræsentantskab på 19 medlemmer efter indstilling af bornholmske interessegrupper samt et for­mandskab på syv medlemmer, hvoraf tre indstilles af repræsen­tant­skabet og fire udpeges af Bornholms Amt. Alle medlemmer vil sidde i to år med mulighed for genudpegning.

  Vedtægterne og de tekniske detaljer om den sekretariatsmæssige bistand til Kon­taktrådet mv. vil blive afklaret over sommeren på embedsmands­niveau.

  Der er enighed om, at denne ændring vil give klarere spilleregler, når styrelsen, næsten som en bestyrelse, helt kan koncentrere sig om at drive erhvervsvirksomheden BornholmsTrafikken, og Kon­taktrådet klart kan udmelde det bornholmske samfunds ønsker til trafikbetjeningen af Bornholm over for trafikministeren som ”køber” af færgetrafikken.

  -Jeg lægger stor vægt på, at der nu er enighed mellem amtsrådet, ved Knud Andersen, og Trafikministeriet om, at BornholmsTrafikken skal have erhvervsfolk i sin styrelse, og at det bornholmske samfunds ønsker og krav samles i det nye Kontaktråd  og rettes direkte til mig som ansvarlig minister, siger trafikminister Jacob Buksti.

  -Jeg er overordentlig tilfreds med den rolle som Bornholm er tiltænkt i det nye Kontaktråd. Der bliver nu mulighed for direkte kontakt til den ansvarlige for den trafikmæssige betjening af Bornholm, nemlig trafikministeren, udtaler amtsborgmester Knud Andersen.

  -Det giver de bornholmske trafikønsker større gennemslagskraft, siger amtsborgmester Knud Andersen.

  -Samtidig kan vi glæde os over, at der bliver et formaliseret samarbejde mellem Trafikministeriet og amtet om, at sekretariatsbetjene det kommende Kontaktråd, slutter amtsborgmester Knud Andersen.

  - Jeg forventer i løbet af nogle dage at kunne  offentliggøre den endelige liste med  navnene på de fem erhvervsfolk, som skal udgøre kernen i BornholmsTrafikkens styrelse, siger trafikminister Jacob Buksti.