Trafikministeriet vælger Arriva til at køre togtrafik i Midt- og Vestjylland

28. december 2001

 

Trafikministeriet har i maj 2001 udbudt togtrafikken i Midt- og Vestjylland. Udbuddet omfatter følgende strækninger:

Århus – Langå – Struer
Thisted - Struer
Struer –  Skjern
Århus – Herning
Herning – Skjern – Esbjerg
Esbjerg - Tønder

Der har været stor interesse om udbuddet og 5 operatører har den 17. september fremsendt tilbud til Trafikministeriet. Både statsligt ejede selskaber, DB Regio og DSB samt private selskaber Arriva, Connex og Serco Rail har afgivet tilbud.

Trafikministeriet har i dag besluttet at indgå kontrakt med Arriva om at køre togtrafik i Midt- og Vestjylland i perioden fra og med 2003 til 2010. Arrivas tilbud indebærer, at der indsættes nye tog på strækningerne, ligesom der sigtes mod visse stationsforbedringer. Arriva skal have en gennemsnitlig årlig betaling på ca. 156 mill.kr. fra 2003, hvilket svarer til en gennemsnitlig årlig besparelse på godt 30 pct. i forhold til den betaling for de pågældende strækninger, som hidtil via finansloven er gået til DSB.

Trafikministeriet har gennemført en grundig evaluering af de forskellige tilbud. Som led i evalueringen konstaterede Trafikministeriet i oktober, at ét af tilbuddene måtte afvises, fordi det ikke opfyldte kravene i ministeriets udbud. Ministeriet har endvidere i forbindelse med evalueringen foretaget en meget indgående analyse af DSB’s tilbud og har på den baggrund vurderet, at det er overvejende sandsynligt, at DSB’s tilbud ikke vil give overskud set over perioden som helhed. Hermed er DSB’s tilbud ikke i overensstemmelse med de konkurrenceretlige retningslinier for DSB. Trafikministeriet har som ordregiver følgelig afvist DSB’s tilbud.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler i forbindelse med valg af operatør følgende:

-Jeg er glad for den store interesse, der har været for det gennemførte udbud, herunder også at udbuddet har fremkaldt så mange grundige og gennemarbejdede tilbud, som byderne har lagt stor energi i. Jeg er tilfreds med Arriva’s tilbud, der vil indebære at der bl.a. sættes nye tog ind på de udbudte strækninger samtidig med at der opnås en besparelse på gennemsnitligt 70 mio.kr. årligt eller 500 mio.kr. over perioden på statens budget. Arriva har nu godt et års tid til at planlægge og iværksætte driften på de udbudte strækninger. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med Arriva både fra de regionale myndigheders og ministeriets side, ligesom jeg håber, at passagererne og medarbejderorganisationerne vil tage godt imod den ny operatør.

-Jeg ved, at DSB’s ledelse og medarbejdere har ydet en kæmpe indsats for at trimme virksomheden til at vinde dette første udbud af togtrafik i Danmark, og jeg har som ejer af virksomheden naturligvis forståelse for, at det må være en skuffelse for virksomheden at erfare, at tilbuddet er afvist.

-Imidlertid er det i en sådan udbudsproces nødvendigt at tilsikre, at vurderingen sker efter alle gældende regelsæt. Der ligger en grundig faglig vurdering bag den foretagne afvisning, og det er klart, at Trafikministeriet ikke har kunne give DSB særstilling i denne vurderingsproces.

-Hensynet til såvel DSB som de øvrige tilbudsgivere tillader ikke, at der gives detaljerede oplysninger om de enkelte tilbud.