Gå til hovedindhold

Vil du være noget ved trafikken...?

Indhold

   

  Vil du være noget ved trafikken…?

   

  Vi søger medarbejdere, som ikke er bange for trafikpolitiske udfordringer…!

  Der er 5-6 ledige stillinger til besættelse 1. februar 2001 eller senere. Vi har brug for økonomer og jurister.

  Stillingerne vedrører følgende:

  • Vejpolitik: drift og anlæg af statsveje, sager vedrørende vejsektoren, trafiksikkerhed, trafikmiljø, transporttelematik. Vi samarbejder blandt andet med Vejdirektoratet, Rådet for Større Færdselssikkerhed og Kommissariaterne, der forestår ekspropriationer til nye statslige vejanlæg. (1. kontor).
  • Havne og kystbeskyttelse: Betjening af Folketingets udvalg, lovarbejde, behandling af EU-sager. (2. kontor).
  • De faste forbindelser over Storebælt og Øresund: Der er opgaver vedrørende blandt andet økonomi og takster, miljø og sikkerhed. Opgaverne indebærer bl.a.  sekretariatsfunktion for de politiske følgegrupper og internationalt arbejde. (3. kontor).
  • Kollektiv persontrafik: Planlægning og koordinering. Jernbanens økonomiske og fysiske struktur. Trafikkontrakter med jernbanevirksomhederne. Tilskud til kollektiv trafik. Regulering og indkøb af offentlig service færgetrafik. Femer Bælt-projektet. (6. kontor).
  • Tværgående trafikpolitiske opgaver: Fysisk planlægning, økonomisk og statistisk belysning af trafikken, samfundsøkonomiske vurderinger af transportpolitiske tiltag, herunder investeringer. Virkning af skatter og afgifter på transportområdet, herunder kørselsafgifter. Forskning på transportområdet. Tilgængelighed og handicapområdet. (Planlægningskontoret).

  Fælles for stillingerne

  Du skal deltage i betjeningen af trafikministeren og i den overordnede politikformulering og planlægning i ministeriet.

  Du skal

  • have analytisk sans
  • kunne lide at arbejde sammen med andre
  • være god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt
  • være fagligt dygtig og engageret
  • have godt humør

  Ansættelsesvilkår:

  Du bliver ansat i henhold til overenskomst for akademikere i staten. Trafikministeriet ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor kvinder og mænd uanset etnisk baggrund til at søge stillingerne.

  Vil du vide mere?

  Ring til kontorchefen for 1. kontor, Lene B. Rasmussen på telefon 33 92 34 62, kontorchefen for 2. kontor, Niels Remmer på telefon 33 92 43 15, kontorchefen for 3. kontor, Jørn Holdt på telefon 33 92 43 38, kontorchefen for 6. kontor, Kåre Clemmesen på telefon 33 92 43 62, kontorchefen for Planlægningskontoret Dorthe Nøhr Pedersen på telefon 33 92 43 26.

  Ansøgningsfrist

  Fredag den 19. januar 2001, kl. 12.00. Det forventes, at der vil blive afholdt ansættelsessamtaler fra uge 4/2001.

  Ansøgning sendes til:

  Trafikministeriet
  Frederiksholms Kanal 27, 1220 København K.

   

  Trafikministeriets e-mail adresse: trm@trm.dk

   

   

  Ledige stillinger opslået i DJØF-bladet 5. januar 2001

  Stillingsbeskrivelser:

  1. kontor  (1 juriststilling og 1 økonomstilling).

  Kontoret beskæftiger sig med vejpolitik, herunder drift og anlæg af statsveje, generelle sager vedrørende vejsektoren, vejregelarbejde, tilskud til vejrelaterede formål, trafiksikkerhed og miljø samt transporttelematik. Der er i relation hertil  knyttet deltagelse i internationalt arbejde. Endvidere har kontoret en række administrative opgaver vedrørende ekspropriationslovgivningen. Under kontoret hører Vejdirektoratet, Rådet for Større Færdselssikkerhed samt Kommissariaterne, der forestår ekspropriationer til nye statslige vejanlæg.

  Juriststillingen indebærer varetagelse af opgaver indenfor vejlovgivningen, herunder regeludformning, afgørelse af tvister, hvor Vejdirektoratet er part, og behandling af borgerhenvendelser. Herudover vil stillingen være forbundet med behandling af sager vedrørende én eller flere konkrete strækninger på statsvejnettet og andre mere specifikke opgaver knyttet til vejområdet.

  Økonomstillingen vil indebære varetagelse af økonomiske og statistiske opgaver, transporttelematik, udarbejdelse af finanslovsbidrag, arbejde omkring puljemidler og en række specifikke opgaver omkring Vejdirektoratets virksomhed. Herudover vil der være behandling af sager vedrørende en eller flere konkrete vejstrækninger på statsvejnettet, samt andre  opgaver knyttet til vejområdet. 
   

   

  2. kontor  (1 juriststilling)

  Kontorets arbejdsopgaver er inddelt i fire hovedområder: luftfart, meteorologi, havne og kystbeskyttelse.

  Arbejdet foregår både i nationalt, EU- og internationalt regi og består i ministerbetjening, betjening af Folketingets udvalg, lovarbejde, generelle opgaver (f.eks. økonomi og resultatkontrakter) og specielle opgaver i relation til kontorets institutioner, udarbejdelse af rapporter, behandling af klagesager og EU-sager på kontorets område, bilaterale luftfartsforhandlinger mv.

  Stillingen ønskes besat med en person der – evt. efter en indlæringsperiode – kan arbejde selvstændigt, er god til at skrive og skabe overblik samt er robust og i besiddelse af en god portion humor. I nogle af kontorets opgaver anvendes engelsk, skriftligt og mundtligt.

  Opgaverne vedrører i første omgang havne- og kystbeskyttelsesområdet.   

  3. kontor  (1 stilling)

  Kontoret varetager opgaver vedrørende de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. Kontoret varetager styring og koordinering af ministeriets internationale arbejde i relation til EU, herunder koordination af ansøgninger til EU om støtte til transeuropæiske net m.v. Kontoret varetager desuden sager vedrørende øststøtte, CEMT, OECD, ECE samt nordisk samarbejde (Nordisk Råd).

  Stillingen ønskes besat med en person med en samfundsvidenskabelig uddannelse. Hovedområdet er de faste forbindelser over Storebælt og Øresund herunder især økonomi, takster m.v. Hertil kommer andre spørgsmål vedrørende de faste forbindelser, f.eks. miljø- og sikkerhedsspørgsmål og sekretariatsfunktion i relation til de politiske følgegrupper. Afhængigt af omfanget af løbende opgaver vedrørende de faste forbindelser kan der herudover blive tale om varetagelse af opgaver på det internationale område inden for kontorets ressort.


  6. kontor  (1 stilling)

  Kontoret har en kombination af drifts-, styrings- og analyseopgaver og betjener ministeren inden for en række områder, herunder:

   

  • Kollektiv persontrafik – herunder planlægning og koordinering
  • Udbygning af jernbaneinfrastruktur – herunder projekterings- og anlægslove
  • Trafikkontrakter med jernbanevirksomhederne – herunder udbud af togtrafik
  • Analyser af jernbanens økonomi
  • Baneafgifter
  • Tilskud til kollektiv trafik, herunder rabatordninger
  • Regulering og indkøb af offentlig service færgetrafik
  • Femer Bælt-projektet.

  Den ledige stilling ønskes besat med en person, som har interesse og flair for drifts- og trafikøkonomiske problemstillinger. Arbejdsopgaverne vil rumme et bredt felt af kontorets ansvarsområder. En af de første opgaver for en ny medarbejder bliver at deltage i styringen af den interessetilkendegivelsesrunde vedrørende en fast forbindelse over Femer Bælt, som ministeriet har igangsat sammen med det tyske trafikministerium for at undersøge mulighederne for at få private investorer til at finansiere, bygge og drive dette bro- eller tunnelprojekt.  

  Stillingen ønskes besat med en person med samfundsvidenskabelig uddannelse f.eks. cand. polit., cand. oecon., cand. scient.pol. eller tilsvarende kvalifikationer.

   


  Planlægningskontoret  (1 stilling)

  Planlægningskontoret er en stabsfunktion med reference til departementschefen. Kontoret varetager generelle og tværgående trafikpolitiske opgaver. Kontoret udarbejder analyser og betjener ministeren vedr. en række trafikpolitiske emner, herunder:

  • fysisk planlægning
  • økonomisk og statistisk belysning af trafikken
  • forholdet mellem transport og miljø, energi og CO2, herunder bidrag til national bæredygtighedsstrategi
  • forskning på transportområdet
  • internationale opgaver vedr. forskning og miljø- og energi
  • virkninger af skatter og afgifter på transportområdet, herunder kørselsafgifter
  • samfundsøkonomiske vurderinger af transportpolitiske tiltag, herunder investeringer
  • tilgængelighed og handicapområdet  

  Den ledige stilling vedrører dels økonomisk analyse, herunder udvikling af samfundsøkonomisk metode for transportsektoren, dels miljøområdet – herunder Trafikministeriets bidrag til den nationale bæredygtighedsstrategi. Hertil kommer opgaver vedr. tilgængelighed. Opgavesammensætningen ændrer sig løbende og vil være afhængig af både dine interesser, og de opgaver kontoret bliver bedt om at løse.

  Stillingen ønskes besat med en kandidat med samfundsvidenskabelig uddannelse, f.eks. cand.polit., cand.merc.,  eller cand.scient.pol. – gerne nyuddannet eller med få års anciennitet.