Gå til hovedindhold

Afklaring omkring ændring af jernbaneoverkørsler i Hornbæk

Indhold

   

  På privatbanerne har der nogle steder været konstateret en række alvorlige fejl på sikringsanlæggene i jernbaneoverkørslerne, og der blev i finansloven for 2000 afsat midler til udskiftning og modernisering af sikringsanlæg på strækninger, hvor der havde været konstateret alvorlige fejl på anlæggene.

  Vejdirektoratet indstillede oprindeligt, at fem jernbaneoverkørsler på Hornbækbanen i Horneby Sand området skulle ændres til overgange, og denne indstilling har været genstand for stor offentlig interesse specielt fra lokal side, og fremsættelse af en række protester mod gennemførelsen

  Daværende amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen fremlagde i september 2000 på et møde med daværende trafikminister Jacob Buksti et kompromisforslag om at bevare jernbaneoverkørslerne ved N.P. Jørgensensvej, Vendtegodtsvej og Kildekrogen og supplere disse overkørsler med halvbomme. Jernbaneoverkørslerne ved Tennisvej og Bentsensvej ville i henhold til forslaget blive ændret til overgange.

  Dette forslag har været drøftet med de berørte kommuner og Frederiksborg Amt og har været sendt til høring i lokalområdet.

  Der er nu truffet afgørelse om, at det er dette kompromisforslag, der skal lægges til grund for arbejdets udførelse.

  I den forbindelse udtaler trafikminister Flemming Hansen:

  - Den valgte løsning påvirker kun i begrænset omfang biltrafikken i området. Samtidig imødekommer løsningen den modstand, der fra lokal side har været mod at ændre alle fem jernbaneoverkørsler til overgange. Jeg finder, at vi her har fundet en løsning, der både trafiksikkerhedsmæssigt og økonomisk hænger fornuftigt sammen.