Besvarelse af Trafikudvalgets spørgsmål nr. 309-312

09. august 2002

                

 

Folketingets Trafikudvalg

Christiansborg

1240  København K

Dato

J.nr.

:

:

9. august 2002

231-74

 

         

 

Trafikudvalget har i brev af 18.juli 2002 stillet mig følgende spørgsmål 309 - 312 (Alm. del – bilag 814), som jeg hermed skal besvare.

./.

Svaret vedlægges i 70 eksemplarer.

Spørgsmål 309:

Ministeren bedes i almindelighed kommentere artiklerne i Ekstra Bladet den 15. juli 2002, siderne 6, 7 og 8 som er omdelt i forbindelse med alm. del – bilag 801 om udbetaling af ulovlige honorarer i Statens Lufthavnsvæsen og i forlængelse heraf redegøre for, hvilke konsekvenser ministeren agter at drage af affæren. Ministeren bedes i forlængelse heraf redegøre for, om en betydelig del af censorvirksomheden ikke er omfattet af de pågældende personers daglige arbejde i Statens Luftfartsvæsen, og derfor ikke bør være omfattet af ekstra honorarer.”

Svar:

./.

Foranlediget af artiklerne i Ekstra Bladet den 15. juli 2002 bad jeg samme dag Statens Luftfartsvæsen om en grundig og fyldestgørende redegørelse om de forhold, der rejses i Ekstra Bladets artikler. Jeg har nu modtaget vedlagte redegørelse fra Statens Luftfartsvæsen.

For så vidt angår første del af spørgsmålet, skal jeg henholde mig til den af Statens Luftfartsvæsen afgivne redegørelse.

Det fremgår bl.a. heraf, at der på finanslovene er optaget  tekstanmærkning 110, der er sålydende : ”Der kan ydes vederlag til ansatte for henholdsvis udarbejdelse af opgaver, censurering og lignende i forbindelse med afholdelse af certifikatprøver samt for såvel teoretisk som praktisk uddannelse i øvrigt af personalet.”.

Denne tekstanmærkning giver Statens Luftfartsvæsen hjemmel til at udbetale ansatte vederlag i forbindelse med afholdelse af certifikatprøver uden for rammerne af det lønsystem, som den enkelte ansatte er omfattet af. Derimod giver den ikke hjemmel til at fastsætte vederlagenes størrelse. Denne kompetence ligger i henhold til Statsministeriets bekendtgørelse nr. 21 af 11. januar 1973 hos Finansministeriet.

Jeg finder det derfor kritisabelt, at Statens Luftfartsvæsen gennem en længere årrække, jf. redegørelsen og besvarelsen af spørgsmål 310, har udbetalt honorarer til egne ansatte, uden at dette i medfør af ovennævnte bekendtgørelse har været forelagt Finansministeriet. Endvidere finder jeg under alle omstændigheder ikke, at den måde Statens Luftfartsvæsen har administreret honoreringen af egne ansatte på indtil marts i år har været hensigtsmæssig.

Samtidig er den måde eksterne kontrollanter siden 1988 er honoreret på i forbindelse med praktiske prøver hverken hensigtsmæssig eller rimelig. 

Jeg er derimod tilfreds med, at Statens Luftfartsvæsen, da man blev opmærksom på problemstillingen, i marts 2002 tog hånd herom og besluttede, dels at det arbejde ansatte udfører i forbindelse med prøverne skal betragtes som og honoreres som almindeligt merarbejde efter de derom for staten gældende regler, og dels at Statens Lufthavnsvæsen også selv har taget initiativ til ændringer i honoreringen af eksternt ansatte kontrollanter.

Endvidere er jeg tilfreds med, at Statens Luftfartsvæsen siden marts 2002 har strammet op på kontroller og regnskabsprocedurer, og i denne sammenhæng har udarbejdet en handlingsplan for implementering af de nye procedurer, samt at alle udbetalinger – uanset om der er tale om merarbejdsudbetalinger til ansatte eller udbetalinger til eksterne konsulenter – skal forelægges afdelingschefen, inden udbetaling kan foretages.

Trafikministeriet vil følge dette arbejde og dets gennemførelse meget nøje.

På baggrund af at Statens Luftfartsvæsen som ovenfor anført i marts 2002 besluttede, at honoreringen af ansatte fra da af skulle ske inden for rammerne af det lønsystem, den enkelte er omfattet af, vil tekstanmærkning 110 ikke blive søgt medtaget på Finanslov 2003.

Vedrørende eksterne kontrollanter, vil jeg tage initiativ til at deres kontraktforhold og honorering snarest muligt bliver gennemgået med Finansministeriet, Personalestyrelsen.

For så vidt angår anden del af spørgsmålet, fremgår det af Statens Luftfartsvæsens redegørelse, at arbejdet, der er udbetalt vederlag for til ansatte, har fundet sted udenfor normal arbejdstid, samt at der er i marts 2002, som også anført ovenfor, blev indført regler om, at udbetalinger til ansatte herefter skal ske indenfor rammerne af det lønsystem, den enkelte er omfattet af, det vil bl.a. sige, at eventuelt merarbejde i forbindelse med certifikatprøver mv. skal afregnes efter de for staten  gældende regler om udbetaling af merarbejdsvederlag.  

Spørgsmål 310:

”Ministeren bedes oplyse, hvor længe de store lønudbetalinger har fundet sted”.

Svar:

./.

Der henvises til punkt V i vedlagte redegørelse af 7. august 2002 fra Statens Luftfartsvæsen.

Som det fremgår heraf  og af redegørelsen i øvrigt, har det – uanset Statsministeriets bekendtgørelse af 11. januar 1973, jf. besvarelsen af spørgsmål 309 - gennem en længere årrække været praksis i Statens Luftfartsvæsen, at ansatte, når de varetog opgaver udenfor arbejdstiden blev honoreret som eksterne censorer og kontrollanter.

Det har ikke umiddelbart været muligt at fremskaffe oplysninger om udbetalingerne forud for november 1996.

Spørgsmål 311:

”Ministeren bedes kommentere hensigtsmæssigheden af et personsammenfald mellem dem, der udsteder flycertifikater og dem, der godkender honorarerne, når de pågældende selv er censorer.”

Svar:

Jeg finder det ikke hensigtsmæssigt, at der kan være personsammenfald mellem dem, der udsteder flycertifikater og dem, der godkender honorarerne, når de pågældende selv er censorer. Jeg er derfor tilfreds med, at Statens Luftfartsvæsen i marts 2002 besluttede, at honoreringen af ansatte skulle ske indenfor rammerne af den enkeltes lønsystem, samt at afdelingschefen for fremtiden skal have forelagt alle udbetalinger. Jf. i øvrigt besvarelsen af spørgsmål 309.

Spørgsmål 312:

”Ministeren bedes detailleret redegøre for ministeriets egen rolle i sagen.”

Svar:

Ministeriet har sammen med Personalestyrelsen haft forelagt en sag fra Statens Luftfartsvæsen vedrørende honorering af kontrollanter. Ministeriet svarede efter konsultation med Personalestyrelsen den 3. september 2001, at man fandt, at honorering af ansatte i Statens Luftfartsvæsen skulle ske indenfor rammerne af det lønsystem, den enkelte er omfattet af.

Trafikministeriet har endvidere på baggrund af en konkret henvendelse fra Personalestyrelsen haft forelagt en konkret sag vedrørende udbetaling af et honorar på godt 1 mio. kr. til en ekstern kontrollant. Trafikministeriet har efterfølgende videresendt de oplysninger, der er modtaget fra Statens Luftfartsvæsen, til Personalestyrelsen, som ikke har haft bemærkninger hertil.

Med venlig hilsen

 

Flemming Hansen