Initiativer på Trafikministeriets område vedr. råd, nævn og centre

11. januar 2002

Som led i regeringens sanering af råd, nævn og centre er der på Trafikministeriets område taget følgende initiativer:

Jernbanerådet nedlægges, idet rådets funktion i dag som et uformelt forum, hvor jernbanepolitiske spørgsmål behandles, for fremtiden vil fungere på ad hoc basis, hvor de nuværende interessenter fortsat vil deltage.

Videncenter for kollektiv trafik i tyndt befolkede områder nedlægges, idet der på nuværende tidspunkt er skabt en opmærksomhed hos de lokale og regionale trafikansvarlige myndigheder om de økonomiske og trafikale perspektiver i en omlægning af den kollektive trafik i tyndt befolkede områder. Denne proces forventes nu at kunne fortsætte, selv om statens bidrag bortfalder.

Transportrådet nedlægges, hvorved Trafikministeriets forsknings- og udviklingsaktiviteter på transportområdet koncentreres i Danmarks TransportForskning. Regeringen finder således, at det fortsat er vigtigt for beslutningstagningen på transportområdet, at der er et særligt sektorspecifikt institut, som gennemfører væsentlige og vigtige forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Persontrafik- og Vejtransportrådet sammenlægges med henblik på en forenkling af den generelle rammefastlæggelse for Færdselsstyrelsens tilladelsesadministration, idet principielle spørgsmål inden for henholdsvis bus- og vejtransportområdet i vidt omfang er parallelle.