Gå til hovedindhold

Interessetilkendegivelsesrunde for fast forbindelse over Femer Bælt afsluttet

Indhold

   

  -Interessetilkendegivelsesrunden for en fast forbindelse over Femer Bælt er blevet modtaget med stor interesse i Europa, udtaler den tyske forbundstrafikminister Kurt Bodewig og trafikminister Flemming Hansen efter et møde i dag i Berlin, hvor de med tilstedeværelse af den Schleswig-Holsteinske trafikminister, Bernd Rohwer, offentliggjorde resultaterne fra interessetilkendegivelsesrunden vedrørende en fast forbindelse over Femer Bælt. Runden kan betragtes som et skridt i den videre planlægning frem mod en fast forbindelse over Femer Bælt. Formålet med interessetilkendegivelsesrunden var at undersøge den private sektors villighed til at udforme, projektere, finansiere, anlægge og drive en fast forbindelse over Femer Bælt.

  -Den private sektor, værdsætter at den er blevet inddraget allerede i beslutningsprocessen, da det forbedrer mulighederne for at sikre realistiske rammebetingelser for iværksættelse af projektet, udtaler Kurt Bodewig og Flemming Hansen. De fremhæver som et væsentlig resultat fra interessetilkendegivelsesrunden, at den har vist en klar og positiv interesse fra den private sektors side i at deltage i udformning, projektering, finansiering, anlæg og drift af en fast forbindelse over Femer Bælt.

  Visse spørgsmål, særligt med hensyn til trafikprognoserne og jernbanens rolle mangler stadig at blive afklaret. Ifølge Kurt Bodewig og Flemming Hansen har interessetilkendegivelsesrunden givet værdifulde oplysninger om forudsætninger for involvering af den private sektor i Femer Bælt projektet - et projekt der er af stor betydning som en integreret del af udviklingen af de transeuropæiske transportnet (TEN).

  -Vi har besluttet at iværksætte yderligere undersøgelser af forhold der har betydning for beslutningsprocessen. Resultatet af disse undersøgelser kan forventes i begyndelsen af næste år.  Vi er enige om at se på de forudsætninger, der ligger til grund for de tidligere undersøgelser, herunder trafikprognoserne. Vi vil også, sammen med de relevante jernbaneforetagender, igangsætte en undersøgelse af de uafklarede spørgsmål vedrørende jernbanedelen, udtaler de to ministre.

  Det tysk-danske Fehmarnbelt Development Joint Venture (FDJV), som stod for interessetilkendegivelsesrunden, har benyttet spørgeskemaer og interviews i dialogen med banker, entreprenørfirmaer, ingeniørfirmaer og andre deltagere. 55 deltagere blev udvalgt, hvoraf 31 besvarede et spørgeskema. Efter at FDJV havde analyseret svarene gennemførtes interviews med 20 af deltagerne.

  På basis af de svar FDJV har modtaget fra deltagerne, har FDJV udviklet og analyseret forskellige organisatoriske og finansielle modeller for en kombineret vej- og baneforbindelse over Femer Bælt, oplyser Kurt Bodewig og Flemming Hansen. Disse modeller dækker hele spektret,  fra den klassiske BOT-model (build, operate, transfer), hvor den private sektor påtager sig de risici, der vedrører trafik og indtægter, over en model, hvor den private sektor er ansvarlig for vejdelen, mens staterne har  ansvaret for banedelen, og en model med statsgaranterede lån som det kendes fra Øresundsforbindelsen, til en ren statslig model.

  Interessetilkendegivelsesrunden blev delvist finansieret af EU som en del af TEN-programmet. Resultaterne fra interessetilkendegivelsesrunden er offentliggjort i en rapport, som er tilgængelig  www.fdjv.com.