PRESSEMEDDELELSE: Rapport: Økonomien i Øresundsforbindelsens danske landanlæg (rettet version)

30. april 2002

 

Rapport: Økonomien i Øresundsforbindelsens danske landanlæg

I dag offentliggør Trafikministeriet en rapport, der redegør for udviklingen i økonomien i Øresundsforbindelsens danske landanlæg. Landanlæggene består af jernbane- og vejforbindelsen over Amager, der forbinder Øresundsbron med den danske trafikinfrastruktur. Landanlæggene forudsættes finansieret hovedsagelig af overskuddet fra Øresundsbron. Derfor er økonomien i broen afgørende for økonomien i landanlæggene.

Udredningen konkluderer, at økonomien i broen (Øresundsbro Konsortiet) fortsat er forsvarlig. Den er tilmed forholdsvis robust over for en mindre gunstig udvikling end den, der lægges til grund i udredningen. Tilbagebetalingstiden for gælden skønnes til 35 år.

Hvad angår landanlæggene (A/S Øresund) er konklusionen, at der fortsat vil være usikkerhed om tilbagebetaling af gælden, hvis denne udelukkende skal finansieres med udbyttebetalinger fra Øresundsbro Konsortiet. Tilbagebetalingstiden kan på nuværende tidspunkt beregnes til 56-59 år, idet der er taget højde for sambeskatningen i Sund & Bælt koncernen. Der er imidlertid fuld og ubegrænset statsgaranti for gælden, og derfor er der ikke tale om et akut problem. Dertil kommer, at Øresundsbroen er inde i en positiv udvikling med pæne stigninger i trafiktallene og dermed i indtægterne.

På baggrund af udredningens konklusion er det regeringens opfattelse, at der ikke umiddelbart er behov for korrige­rende tiltag for at imødegå den økonomiske udvikling, der tegner sig for landanlæggene. Man vil imidlertid følge udviklingen nøje i det kommende år. Medmindre der sker en væsentlig for­bedring af de nuværende udsigter for landanlæggende kan korrigerende tiltag på et eller an­det tidspunkt i fremtiden ikke udelukkes.

På et møde i dag i den politiske følgegruppe vedrørende Øresundsforbindelsen var der tilslut­ning hertil.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

-Det har gennem flere år – også under den tidligere regering – været klart, at tilbagebetalingen af de danske landanlæg meget vel kunne udgøre et problem.

-Der foreligger nu en grundig belysning af udsigterne for økonomien i landanlæggene. Den viser stadig, at der er udsigt til en temmelig lang tilbagebetalingstid og en betydelig gældsopbygning.

-De seneste opgørelser af trafikudviklingen på Øresundsforbindelsen viser positive tendenser. I 2002 er budgetteret med en trafikstigning på ca. 18 pct. Efter årets tre første måneder kan det konstateres, at der har været en stigning på ca. 21 pct. Det viser, at der er ved at komme gang i integrationen i Øresundsregionen.

-Den nu beregnede udvikling må give stof til eftertanke, men der er ingen grund til at handle overilet. Der er fuld og ubegrænset statsgaranti for lånene og dermed intet akut behov for indgriben. Men udviklingen må fortsat følges meget tæt.

Udredningen er tilgængelig på Trafikministeriets hjemmeside: www.trm.dk under publikationer.