Gå til hovedindhold

Regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser

Indhold

  Regeringens Handlingsplan

  Regeringen har nu offentliggjort sin handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser.

  Trafikministeriet har følgende initiativer med i handlingsplanen:

  ·        Koordinering af luftfartsvæsenets tilsynsvirksomhed og etablering af én indgang til luftfartsvæsenet

  Luftfartsvæsenet indfører på samtlige relevante områder et tværfagligt tilsyn, således at tilsynet udføres bredt og samtidigt over for brugerne. Samtidig vil luftfartsvæsenet indføre én indgang for brugernes henvendelser til luftfartsvæsenet i modsætning til nu, hvor den enkelte bruger ofte skal henvende sig til flere enheder i luftfartsvæsenet.

   

  Formål:

  Forslaget har til formål at lette de administrative byrder for brugerne af luftfartsvæsenet.

   

  Tidshorisont:

  Planlægges gennemført senest ved udgangen af 2003.

   

  Kontaktperson:

  Afdelingschef Karsten Theil og afdelingschef Henning Christensen,

  Statens Luftfartsvæsen, tlf. 36 18 60 00.

   

   

  ·        Samlet portal om det danske vejnet

  Vejdirektoratet udvider portalen om det danske vejnet, således at den samlet dækker statslige, amtskommunale og kommunale veje. Det indebærer, at man kun skal henvende sig ét sted med ansøgninger om gravetilladelse, vejadgang, servicevejvisning, fejl og mangler på vejnettet m.v.

   

  Formål:

  Forslaget har til formål at lette borgeres og virksomheders adgang til de forskellige myndigheder på vejområdet samt forbedre samarbejdet mellem myndigheder.

   

  Tidshorisont:

  Der gennemføres i øjeblikket et udredningsarbejde, der skal anvise en løsning på den fælles organisering og finansiering af initiativet. Forslaget planlægges gennemført ved udgangen af 2003.

   

  Kontaktperson:

  Afdelingsingeniør Jan Sørensen,

  Vejdirektoratet, tlf. 33 41 33 33.

   

   

  ·        Digitalisering af flyvesikringstjenester

  Flyvesikringstjenesten vil gøre det muligt for brugerne at udfylde og fremsende flyveplaner elektronisk samt levere on-line briefing af piloter.

   

  Formål:

  Formålet er at lette sagsgangene for brugerne af Flyvesikringstjenesten. Det er hensigten, at det bliver muligt for piloter at forberede en flyvning ved på ét sted at checke vejrforhold samt udfylde og aflevere flyveplaner elektronisk. Forberedelsen vil derfor kunne foregå i én arbejdsgang, f.eks. fra arbejdspladsen eller hjemmet, i stedet for i flere arbejdsgange ved brug af henholdsvis telefon, telefax, og internet eller personligt fremmøde.

  Den nye service vil især være en fordel for mindre luftfartsselskaber og privatpiloter, idet de større luftfartsselskaber typisk har en særlig enhed, der forsyner selskabets piloter med alle nødvendige oplysninger forud for en flyvning.

   

  Tidshorisont:

  Servicen planlægges etableret inden udgangen af 2002.

   

  Kontaktperson:

  Informationschef Kurt Andreasen,

  Flyvesikringstjenesten (Naviair), tlf. 32 47 80 00.

   

   

  ·        Godskørselsloven, busloven og taxiloven samles i én lov

  De tre love ophæves og sammenskrives i én lov.

   

  Formål:

  Formålet er at give et samlet og mere overskueligt billede af bestemmelserne for at drive vognmandsvirksomhed i Danmark.

   

  Tidshorisont:

  Lovforslag forventes fremsat med henblik på vedtagelse inden sommeren 2003.

   

  Kontaktperson:

  Kontorchef Theo Rabenberg,

  Færdselsstyrelsen, tlf. 33 92 91 00.

   

   

  ·         Liberalisering af taxiområdet

  Trafikministeriet vil undersøge mulighederne for liberalisering af taxiområdet (begrænsninger i antallet af taxibevillinger, pligt til tilslutning til bestillingskontor, vilkår om fortrinsvis betjening af nærmere bestemte geografiske områder m.v.).

   

  Formål:

  Formålet er at undersøge mulighederne for at øge konkurrencen.

   

  Tidshorisont:

  En analyse af mulighederne planlægges afsluttet inden udgangen af 2003.

   

  Kontaktperson:

  Specialkonsulent Marianne Winther,

  Trafikministeriet, tlf. 33 92 33 55.