Trafikminister Flemming Hansen har i dag indgået forlig på trafikområdet

22. oktober 2002

Trafikminister Flemming Hansen har i dag indgået forlig med Dansk Folkeparti om Finanslov 2003 på trafikområdet.

Aftalen indeholder to hovedelementer:

For det første afsættes der ca. 360 mill. kr. årligt fra 2004 og frem til en forbedring af vedligeholdelses- og reinvesteringsindsatsen på baneområdet for at fremtidssikre grundstammen i den kollektive trafikforsyning. Finansieringen af denne øgede indsats sker ved at afskaffe det statslige tilskud til takstnedsættelse i den lokale og regionale kollektive trafik, som har vist sig ikke at have den tilsigtede effekt.

For det andet er der enighed om at rette op på den tidligere regerings manglende bevillinger til vedligeholdelse af statsvejnettet. Over en fireårig periode fra 2004 til 2007 afsættes der i alt godt 1,5 mia. i merbevilling til genoprettelse af kvaliteten på det statslige vejnet. Et opretholdelse af normaltilstanden på statsvejnettet er vigtigt for trafikanterne.

Derudover indeholder aftalen mindre, men meget vigtige forbed-ringer lokalt. Statslig medfinansiering af forstærkelse af digerne ved Rejsby og Ballum, en ny mole ved Thorsminde havn samt opgradering af jernbanestrækningen mellem Gedser og Nykøbing F.

En tilfreds trafikminister Flemming Hansen udtaler:

-Med det her forlig har vi skabt grundlaget for en effektiv og sikker trafikafvikling i årene der kommer. Forliget sikrer, at de store investeringer på vej og baneområdet, som vi har foretaget gennem årene vedligeholdes og forbedres.