Gå til hovedindhold

Bedre muligheder for beflyvning af Københavns Lufthavn under ekstreme vejrforhold

Indhold

  Trafikministeriet har offentliggjort en rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 - den såkaldte tværbane - i Københavns Lufthavn, Kastrup.

  I rapporten anbefales en dispensationsordning om natten for forsinkede fly under ekstreme vejrforhold. Dispensationen skal i de ekstraordinære situationer kunne gives for start ud over Øresund uden tidsbegrænsning, mens en dispensation for start og landing over boligområderne nordvest for bane 12/30 kun skal kunne gives i indtil 2 timer.

  Trafikminister Flemming Hansen siger:

  -Det arbejde, der er færdiggjort, blev iværksat som følge af snefaldet og den kraftige vind den 5.-6. januar 2003, hvor trafikafviklingen i Københavns Lufthavn blev voldsomt påvirket. Det betød, at over 1.000 passagerer ”strandede” i lufthavnen.

  -På baggrund af rapportens anbefalinger og med tilslutning fra miljøministeren har jeg i dag instrueret Statens Luftfartsvæsen om at bemyndige Københavns Lufthavne A/S til at kunne dispensere fra reglerne for anvendelse af bane 12/30 for forsinkede fly under akutte kritiske vejrforhold for at afbøde nødlignende situationer for ventende passagerer.

  Trafikministeren fortsætter:

  -Jeg er glad for, at det er lykkedes at finde en ordning, hvor det generelle forbud mod anvendelse af bane 12/30 om natten opretholdes. Dispensationsordningen muliggør, at man kan undgå  det kaos, vi har set i lufthavnen til stor gene for passagererne. Sådanne situationer forekommer erfaringsmæssigt sjældent.

  -Jeg ser dette som en god balanceret løsning, der inden for rammerne af den eksisterende miljøgodkendelse imødekommer de hensyn, der er omtalt i Lov om udbygning af  Københavns Lufthavn, Kastrup.

  -Jeg har i den forbindelse noteret mig, at de flytyper, der i dag flyver på lufthavnen, støjer markant mindre end de fly, der var repræsenteret i lufthavnen i 1980, da udbygningsloven blev vedtaget.

  -Jeg er opmærksom på, at anvendelsen af bane 12/30 medfører støjgener for beboere i området. I den forbindelse vil jeg understrege, at banen kun vil blive anvendt om natten i tilfælde af ekstreme vejrforhold som snefaldet i forbindelse med den kraftige blæst, vi havde i januar i år. Statistisk set vil det dreje sig om en til to gange om året. Derfor mener jeg, at bane 12/30 bør kunne benyttes i de tilfælde, så vi i fremtiden undgår en situation som i januar, hvor mange mennesker oplevede store forsinkelser i Københavns Lufthavn

  I praksis er det Københavns Lufthavne A/S, der på grundlag af den meddelte bemyndigelse i en given situation beslutter at anvende bane 12/30 i tidsrummet mellem kl. 23 og 06. Lufthavnen skal efterfølgende rapportere til myndighederne i detaljer om forløbet.

  Arbejdsgruppen har haft deltagelse fra Trafikministeriet, Miljøstyrelsen, Københavns Lufthavne A/S og Statens Luftfartsvæsen.