Beretning om revision af statsregnskabet for 2002

25. november 2003

I Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om revision af statsregnskabet for 2002, vurderer Rigsrevisionen, at regnskaberne på Trafikministeriets område ”… generelt er rigtige og at Trafikministeriets dispositioner har været i overensstemmelse med bevillinger og love mv.”

Dog rejser Rigsrevisionen i beretningen kritikpunkter mod enkelte af Trafikministeriets institutioner. Særlig rejses kritikpunkter mod Banestyrelsen, som er en af Trafikministeriets største institutioner.

Rigsrevisionen kritiserer Banestyrelsens tilrettelæggelse af regnskabsvæsenet og Banestyrelsens præcision i prognosearbejdet og produktionsstyringen.

Hertil bemærkes, at Trafikministeriet har taget en række initiativer, som skal være med til at afhjælpe de rejste kritikpunkter mod Banestyrelsen.

For det første har etableringen af Trafikstyrelsen medført, at en række af Banestyrelsens styrelsesopgaver, herunder de strategiske planlægningsopgaver, er blevet udskilt. Banestyrelsens opgaveportefølje strømlines dermed og muliggør i endnu højere grad en fokusering på den egentlige produktionsopgave.

For det andet er der fremsat lovforslag om etablering af Banedanmark. I lovforslaget foreslås der en ny ledelse med selvstændig bestyrelse og direktion.

For det tredje er der igangsat et undersøgelsesarbejde, der forventes at resultere i en samlet prioriteret plan for løsning af Banestyrelsens problemer.

Herudover kritiseres i beretningen håndteringen af Ørestadsselskabets særlige låneramme. Denne sag, som Trafikministeriet har drøftet med Finansministeriet, forelægges nu for Folketinget.

Trafikministeriet Flemming Hansen udtaler:

-Jeg kan med tilfredshed konstatere, at der allerede før beretningen blev udarbejdet, er taget en række initiativer, der netop tager sigte på at rette op på de forhold, Rigsrevisionen kritiserer. Jeg forventer, at disse initiativer tilsammen vil være med til at forbedre Trafikministeriets fremtidige regnskabsaflæggelse.