Gå til hovedindhold

bilag: Principaftale vedr. togtrafikken i Midt- og Vestjylland

Indhold

  Principaftale vedr. togtrafikken i Midt- og Vestjylland

  Med henblik på en normalisering af togtrafikken i Midt- og Vestjylland tilslutter Trafikministeriet, Arriva Tog A/S og DSB sig nedenstående principaftale, der hurtigst muligt udmøntes i:

  • kontrakt mellem Trafikministeriet og DSB om udførelse af togtrafik på strækningen Århus-Langå-Struer.
  • tillæg til Trafikministeriets kontrakter med Arriva Tog A/S af 30. januar 2002 og 13. juni 2002.
  • samarbejdsaftaler mellem Arriva Tog A/S og DSB

  Trafikministeriets kontrakt med DSB

  Der indgås kontrakt mellem Trafikministeriet og DSB med følgende hovedindhold:

  1. DSB udfører togtrafik mellem Århus, Langå og Struer i perioden fra natten mellem 12. og 13. april 2003 og frem til natten mellem 13. og 14. december 2003.
  2. DSB gennemfører Arriva Tog A/S’ nuværende køreplan på strækningen mellem Århus og Struer via Langå på vilkår svarende til Trafikministeriets kontrakter med Arriva Tog A/S af 30. januar 2002 og 13. juni 2002.
  3. DSB’s udførelse af togtrafikken omfatter:
  • kørsel med eget MR materiel og egne lokomotivførere,
  • indsættelse af materiel i tilstrækkeligt omfang til at sikre siddeplads til alle passagerer i 95 pct. af togafgangene
  • klargøring, samt en tilfredsstillende indvendig og udvendig rengøring af tog,
  • erstatningskørsel ved driftsforstyrrelser, svarende til bestemmelserne i Trafikministeriets kontrakter med Arriva Tog A/S af 30. januar 2002 og 13. juni 2002.

  Den af DSB udførte togtrafik indgår i Arriva Tog A/S’s forretningsområde, hvilket bl.a. indebærer:

  • Arriva Tog A/S’s kundeservicemedarbejdere varetager billettering og servicering af passagererne i DSB’s tog i overensstemmelse med Arriva Tog A/S’s kundeservicekoncept.
  • Trafikeringen sker i overensstemmelse med Arriva Tog A/S’ godkendte køreplaner.
  • Billetindtægterne tilfalder Arriva Tog A/S.
  • Arriva Tog A/S oppebærer retten til salg af reklamepladser i togene.
  •  Lokomotivføreren er forpligtet til at yde information vedr. driftssituationen til passagerne i toget.
  • DSB kompenserer Arriva Tog A/S for Arriva Tog A/S’ udbetaling af ydelser til passagerne i henhold til Arriva Tog A/S’ forretningsbetingelser for forhold, der kan tilskrives DSB.


  DSB udfører togtrafikken i overensstemmelse med ovennævnte, dog med de begrænsninger der følger af bl.a. disponeringen af materielomløb.


  DSB modtager som vederlag op til 46,9 mio. kr. Det samlede vederlag opdeles i et fast og et variabelt vederlag, jf. punkt 9. I beløbet er indregnet infrastrukturafgifter (5,4 mio. kr. inkl. ikke afløftningsberettiget moms).

  Vederlaget til DSB dækker alle DSB’s omkostninger ved den yderligere drift mellem Århus og Struer, og udgør således det samlede vederlag, som DSB skal modtage for ydelsen. DSB afholder heraf selv samtlige omkostninger, der er forbundet med DSB’s opfyldelse af denne principaftale, herunder bl.a. alle afgifter samt udgifter til forsikringer m.v.

  DSB indestår for, at DSB’s vederlag er beregnet i fuld overensstemmelse med DSB’s regnskabsreglement og de konkurrenceretlige retningslinier vedrørende forretningsområdet forhandlet offentlig service jernbanetrafik.

  DSB’s vederlag udbetales af Trafikministeriet i månedlige rater bagud.

  På samme måde som Trafikministeriets vederlag til Arriva Tog A/S opdeles DSB’s vederlag  i et fast og et variabelt vederlag. Det faste vederlag udgør 45,8 mio. kr., og det variable vederlag op til +/- 1,1 mio. kr. Vederlaget reguleres i forhold til togkilometerproduktionen og bod/bonus for regularitet og driftspålidelighed på strækningen mellem Århus, Langå og Struer efter samme principper som fastlagt i Trafikministeriets kontrakter med Arriva Tog A/S af 30. januar 2002 og 13. juni 2002, idet DSB’s vederlag af praktiske årsager dog ikke reguleres for bod/bonus i forhold til kundetilfredshedsmålingerne i perioden. Ved en præsteret regularitet- og pålidelighed, der ikke giver anledning til bod eller bonus, vil DSB således oppebære et vederlag på i alt 45,8 mio. kr. Ved en maksimal bod som følge af lav regularitet og pålidelighed på 2,5 pct., vil DSB oppebære et vederlag på 44,7 mio. kr. Ved en maksimal bonus som følge af høj regularitet og pålidelighed på 2,5 pct., vil DSB oppebære et vederlag på 46,9 mio. kr.

  Trafikministeriet foretager en selvstændig opgørelse af togkilometerproduktion og regularitet og pålidelighed for strækningen Århus – Langå – Struer.

   DSB kan ikke i forhold til Arriva Tog A/S eller Trafikministeriet påberåbe sig mangelfuld opfyldelse fra Arriva Tog A/S’s side af Arriva Tog A/S’ forpligtelser på strækningen Århus-Langå-Struer.

  Arriva Tog A/S’s kanaler (dvs. rettigheder og forpligtelser i ifølge Arriva Tog A/S’s operatørkontrakt med Banestyrelsen) overdrages med Banestyrelsens skriftlige samtykke til DSB i perioden fra natten mellem 12. og 13. april 2003 og frem til natten mellem den 13. og 14. december 2003.

   


  Tillæg til Trafikministeriets kontrakt med Arriva Tog A/S


  Der indgås tillæg til kontrakten mellem Trafikministeriet og Arriva Tog A/S af 30. januar 2002 med følgende hovedindhold. Bortset fra de nedenfor nævnte undtagelser gælder alle bestemmelser i medfør af den udbudte kontrakt af 30. januar 2002 samt den forhandlede kontrakt af 13. juni 2002.


  Arriva Tog A/S undtages fra at udføre togtrafik mellem Århus og Struer via Langå i perioden fra natten mellem 12. og 13. april 2003 og frem til natten mellem 13. og 14. december 2003

  Arriva Tog A/S’s forpligtelser til minimumstogbetjeningen af stationer på strækningen Århus – Langå - Struer falder bort i ovennævnte periode.

  ARRIVA Tog A/S’s pligtige togproduktion reduceres med 1,38 mio. togkm i 2003 (incl. de gennemgående tog) svarende til togproduktionen på strækningen Århus-Langå-Struer.

  Det påhviler Arriva Tog A/S at udføre alle andre elementer i Trafikministeriets kontrakter med Arriva Tog A/S af 30. januar 2002 og 13. juni 2002 på strækningen Århus – Langå - Struer, herunder stationsbetjening, information og anden service i forhold til passagererne.

  Betalingen til Arriva Tog A/S fra Trafikministeriet reduceres med 45,8 mio. kr. i 2003

  Arriva Tog A/S vil være underlagt kontraktens bestemmelser vedrørende vederlagsregulering for den togproduktion (og kundetilfredshed) som Arriva Tog A/S fortsat vil producere på alle andre strækninger.

  Arrivas Tog A/S’ variable vederlag reguleres således, at den maksimale bod hhv. bonus som følge af opnået pålidelighed og regularitet modsvarer Arriva Tog A/S’ relative togkm.produktion på det samlede udbudte net. Vederlagsregulering som følge af kundetilfredshedsmålinger sker med udgangspunkt i Arriva Tog A/S’ samlede vederlag på baggrund af kundetilfredshedsmålinger for den del af nettet, hvor Arriva Tog A/S selv forestår driften.

  Arriva Tog A/S kan ikke i forhold til Trafikministeriet eller DSB påberåbe sig mangelfuld opfyldelse fra DSB’s side af DSB’s forpligtelser på strækningen Århus – Langå – Struer, med mindre Trafikministeriet undlader at benytte sig af sine sanktionsbeføjelser i forhold til DSB, vedr. togkilometerproduktionen og regulariteten og pålideligheden. Arriva Tog A/S vil dog fortsat kunne påberåbe sig mangler fra DSB’s side, som kan påvirke Arriva Tog A/S’ drift på de strækninger, der efter tillægskontraktens indgåelse fortsat drives af Arriva Tog A/S, og som derfor kan medføre, at Trafikministeriet kan benytte sine misligholdelsesbeføjelser over for Arriva Tog A/S.

   


  Diverse samarbejdsaftaler mellem DSB og Arriva Tog A/S


  Aftale om udlån og uddannelse af lokomotivførere


  Arriva Tog A/S og DSB ændrer den allerede eksisterende aftale, således at DSB udlåner op til 20 lokomotivførere fra 1. april og indtil hold 4 kan indsættes i driften. Udlånet er baseret på frivillighed og nedtrappes i takt med behovet hos Arriva Tog A/S og afsluttes, når hold 4 indsættes i driften. De 20 lokomotivførere er inkl. de 6 lokomotivførere, som har givet tilsagn om at fortsætte hos Arriva Tog A/S indtil 31/7, samt 1 lokomotivfører der alene forsætter frem til 31. maj 2003.


  DSB sikrer, at uddannelseshold 3 færdiggøres, således at de nyuddannede lokomotivførere kan indgå fuldt i driften fra 13. april.


  Idet uddannelseshold 4 er forudsat færdiguddannet fra 10. aug. til 31. aug., søger DSB og Arriva Tog A/S hold 4 fremskyndet.


  DSB sikrer herudover uddannelseskapacitet til uddannelse af op til 40 lokomotivførere til Arriva Tog A/S mod at Arriva Tog A/S afholder de fulde, dokumenterede omkostninger ved uddannelsen tillagt en avance på 5 pct. Omkostningerne dækkes efterfølgende af Trafikministeriet med forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse. Uddannelsen, inkl. litrauddannelse og strækningsindøvelse, tilrettelægges således, at lokomotivførerne senest er færdiguddannede den 12. december 2003.

  5.      Arriva Tog A/S skal senest den 15. marts 2003 afgive bestilling til DSB for så vidt angår uddannelseskapacitet til hold 5. For hold 6 vil Arriva Tog A/S tilsvarende skulle afgive bestilling senest 15. april 2003.

  6.      DSB er forpligtet til med en uges varsel at låne lokomotivførere, som Arriva Tog A/S i perioden frem til den 13./14. december 2003 måtte få i overskud. DSB’s tilsagn sker under forudsætning af, at de pågældende lokomotivførere udlånes helt frem til den 13./14. december 2003.

  Samarbejdsaftale om udlån af materiel

  DSB og Arriva Tog A/S indgår aftale om DSB’s brug af den del af Arrivas Tog A/S’ togmateriel, som Arriva frem til den 13./14. december 2003 har i overskud. Togmateriellet synes ind og ud efter reglerne i lejekontrakten.


  Samarbejdsaftale vedrørende udveksling af intern og ekstern information

  DSB og Arriva Tog A/S indgår aftale om hvordan parterne gensidigt informerer hinanden, passagererne og omverdenen om forhold, der følger af denne principaftale.

  DSB og Arriva Tog A/S anerkender ikke at ville videreformidle oplysninger om den anden parts interne forhold i offentligheden.

  Samarbejde om yderligere forhold

  DSB og Arriva Tog A/S er indstillede på i forbindelse med den detaljerede planlægning at justere aftaler om anvendelse af faciliteter til tankning, vask m.v., idet der sikres klare og operationelle samarbejdsrelationer mellem parterne.

  DSB er indstillet på i relation til denne principaftale at bistå Arriva Tog A/S ved gennemgang af omløbsplaner og gennemgang af tjenesteplaner for lokomotivførerne. Ansvaret for planerne påhviler alene Arriva Tog A/S.

  Yderligere bestemmelser

  Ovennævnte model - såvel nærværende principaftale som aftalerne indgået i forlængelse heraf - er endvidere betinget af de bevilgende myndigheders godkendelse.