Placering af rasteanlæg på motorvejen Odense - Svendborg

20. juni 2003

Trafikministeren har truffet beslutning om placeringen af et rasteanlæg på den nye motorvej, der anlægges på rute 9, strækningen Odense – Svendborg. Spørgsmålet om placering af rasteanlægget har gennem længere tid været drøftet mellem de involverede myndigheder: Fyns Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Vejdirektoratet og de berørte kommuner.

Vejdirektoratet har undersøgt forskellige mulige placeringer på strækningen og har på baggrund af bl.a. trafiksikkerhedsmæssige overvejelser anbefalet, at anlægget placeres ca. 2 km syd for Ringe, lige nord for Groven/Dynden, øst for motorvejen. Anlægget skal betjene både nord- og sydgående trafik.

Denne placering er blevet principgodkendt af Skov- og Naturstyrelsens i henhold til § 20 i naturbeskyttelsesloven. Endvidere har Fyns Amt vurderet, at en placering her er at foretrække ud fra en trafiksikkerhedsmæssig vurdering, og amtet har tilkendegivet, at man finder, at Vejdirektoratets forslag til sideanlæg er udformet på en måde, der sikrer en god indpasning i det smukke landskab.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

-Jeg har lagt vægt på, at der træffes en beslutning, som sikrer en fornuftig balance mellem de forskellige hensyn, der indgår i overvejelserne om placering af sideanlægget, herunder spørgsmål om trafiksikkerhed, økonomi og hensynet til naturen. På den baggrund finder jeg, at der bør etableres et  rasteanlæg ved Groven/Dynden, således at trafikanternes behov for rast på den ca. 35 km. lange strækning kan tilgodeses.

-Set i lyset af, at der er tale om en forholdsvis kort strækning, finder jeg ikke, at der er grundlag for at etablere et egentligt serviceanlæg med tankstation mv. på stedet. Men der vil blive etableret parkeringsarealer, stole og borde, toiletter, belysning, turistinformation mv. således at der bliver gode muligheder for, at trafikanterne kan få glæde af anlægget.

Motorvejen Odense – Svendborg forventes åbnet for trafik i 2007. Strækningen vil blive dimensioneret til en hastighed på 130 km/t.