Gå til hovedindhold

Regeringen vil øge konkurrencen og effektiviteten i transporten af gods

Indhold

   Jernbane-, vej-, sø- og lufttransport skal spille sammen på EU-plan

   

  Godstransporten skal effektiviseres i øget åben konkurrence såvel herhjemme som i EU. Det kræver et bedre samspil mellem vej, sø, bane og luft viser en ny rapport, ”Godstransport”, fra økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, trafikminister Flemming Hansen og miljøminister Hans Christian Schmidt.

   

  De tre ministre gør op med traditionen om, at hver enkelt transportform udvikles hver for sig. Der skal i stedet sættes bredt ind med mere åben og fair konkurrence både i Danmark og EU inden for havne, jernbaner, flytrafik og trafikafgifter. Ministrene arbejder også for en bedre koordinering mellem kommuners, amters og statens planlægning af transportknudepunkter. Og internationalt er der aktuelt behov for at sikre mere fleksibel og effektiv tilgang til det internationale banenet, når Tyskland fra 2.november indfører vejafgifter for lastbilkørsel.

   

  Tendensen er, at godstransporten i stigende grad belaster vejene, og der er især på jernbanen mange barrierer for øget transport. Regeringen vil derfor arbejde for, at kombiterminalerne bedre kan indgå i det åbne danske jernbanemarked så de kan anvendes af flere jernbanevirksomheder og transportkøbere end i dag.

  Der er i rapporten adskillige andre bud på, hvordan hele godstransporten skal spille bedre sammen. F.eks.:

   

  ·        Havnene skal være mere markedsorienterede og gøre det nemmere at flytte gods mellem sø og vej/bane i en mere åben konkurrence om havnetjenesteydelser.

   

  ·        Regeringen vil fjerne barrierer for fri konkurrence og sikre nye virksomheder adgang til kompetent arbejdskraft i transport-erhvervet – også jernbanen. Regeringen ser på, hvordan en ny uddannelse for lokomotivførere kan etableres i det offentlige uddannelsessystem. Der arbejdes også på, at private aktører kan udbyde kurser på AMU-området.

   

  ·        Regeringen ønsker øget integration i alle brancher – også godstransport. Regeringen lancerer sammen med Dansk Transport og Logistik et konkret initiativ til, at flere nydanskere får job godstransport.

   

  Rapporten indeholder i alt 16 konkrete forslag til liberalisering og effektivisering af godstransporten.

   

  Pressekontakt:

  -          Økonomi- og Erhvervsministeriet: vicedir. Jesper Rasmussen, Erhvervs- og Boligstyrelsen, tlf.  3546 66 30 eller

  pressesekretær Erik Ljunggren, Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf. 3392 31 15/4018 4346

  -          Trafikministeriet: Chefkonsulent Niels Selsmark, tlf. 33 92 34 16

  -          Miljøministeriet: Kontorchef Peder Baltzer Nielsen, tlf. 33 92 70 61

   

   

  Facts fra rapporten ”Godstransport”:

  Regeringsinitiativer i rapporten:

  ·        Øget forretningsorientering af kombiterminaler, så flere private aktører tilskyndes til at bruge terminalerne til omladning af gods fra vej til bane. Terminalerne ejes i dag af DSB, som ikke længere driver godsvirksomhed.

  ·        Mere konkurrence på banegods: Mulighed for at godkende nye godstransportører (authorized applicants) hvis markedet viser interesse for det. Formålet er at skabe mere dynamik og konkurrence på jernbanemarkedet.

  ·        Undersøgelse af mulighederne for ny lokomotivføreruddannelse i det offentlige uddannelsessystem, som sikrer, at private jernbanevirksomheder kan få adgang til den nødvendige arbejdskraft – og dermed adgang til at drive banetransport i Danmark.

  ·        Undersøgelse af Danmarks rolle i et netværk af internationale trafikknudepunkt for godstransport i Nordeuropa, ikke mindst i Østersøområdet.

  ·        Fælles-europæiske dokumenter til brug for ansøgninger om jernbanelicens og sikkerhedscertifikater, så der skabes et konkurrencedygtigt EU banenet.

  ·        Effektivisering af danske havne gennem øget markedsorientering. Området skal kulegraves og bl.a. benchmarkes op mod en række europæiske havne.

  ·        Bedre adgang til EU's lufthavne gennem mere hensigtsmæssige regler for fordeling af ”slots” i EU's lufthavne.

  ·        Regeringen vil fremme en bedre koordinering af regionale investeringer på tværes af amter og kommuner og bl.a. lægge vægt på privat medfinansiering ved evt. statslige følgeinvesteringer i godstransportknudepunkter.

  ·        Regeringen vil i EU arbejde for, at bompengesystemer i enkeltlande ikke skaber tekniske handelshindringer. Regeringen støtter en fælles EU-løsning på vejafgifter.

  ·        Opfordring til, at erhvervet skaber en fælles holdning, så Danmark får størst mulig slagkraft i forhold til EU direktivet om Intermodal Loading Units - EU kommissionens forslag til en standard for lastebærere og containere. Forslaget har til hensigt at øge samspillet mellem transportformerne, men det vil medføre betydelige omkostninger for især søtransporten.

  ·        Rejse problemstilling i EU om forbud mod brugen af 45 fods containere på vejtransport fra 2007.

  ·        Konkret initiativ for at få ansat flere nydanskere i godstransport - i passagertransport er det lykkedes. I samarbejde med Dansk Transport og Logistik igangsættes rekrutteringsforløb for nydanskere i et antal vejtransportvirksomheder, der bl.a. lægger vægt på integration på arbejdspladsen.

  ·        Ved overvejelser om nye uddannelser, skal det sikres at udbuddet af efter- og videreuddannelse på transportområdet matcher fremtidens behov for bl.a. at kunne håndtere gods på tværs af transportformerne. Dette skal bl.a. ske gennem løbende dialog med arbejdsmarkedets parter om behovene på det samlede transportområde.

  ·        Forbedre konkurrencesituationen på AMU-området, herunder transportuddannelserne, ved at undersøge mulighederne for øget inddragelse af private aktører. Bl.a. skal analyse undersøge potentialet for øget konkurrence og barriererne herfor.

  ·        Bedre kontakt mellem videninstitutionerne og erhverv med ringe forskning, bl.a. transport.

  ·        Hjælp til virksomheder, der vil etablere finansieringsselskab til investering i transporterhvervene.

   

  Om rapporten:

  ·        ”Godstransport – vækst i samspil” er udarbejdet af Task Force Transport, der blev nedsat i 2002 som led i regeringens udspil ”vækst med vilje”. Task Forcen består af Trafikministeriet, Færdselsstyrelsen, Miljøministeriet, Landsplanafdelingen, Søfartsstyrelsen og Erhvervs- og Boligstyrelsen. 

  ·        Rapporten kan downloades på www.ebst.dk, www.trm.dk, www.LPA.dk eller bestilles på tlf. 354-66666. Den koster 150 kr.

   

  Baggrund for rapportens anbefalinger:

  ·        Øgede krav til leveringshastighed betyder, at transportbehovet i Danmark og EU er vokset betydeligt i de senere år; et behov der primært er løst med vejtransport, men også luftfragt og nærskibsfart har haft høje vækstrater. Denne vækst ser ud til at fortsætte.

  ·        Banetransporten har ikke oplevet de samme vækstrater da de tekniske forskelle i de forskellige lande har svækket transportydelsernes kvalitet.

  ·        Hvis udviklingen fortsætter, vil resultatet blive flere samfundsmæssige ulemper i form af miljøbelastning, færdselsuheld, flaskehalse og store krav til offentlige infrastrukturinvesteringer

  ·        Flere EU-lande er på vej til at løse disse problemer hver for sig via nationale kørselsafgifter, der vil betyde øgede omkostninger for danske transportører.

  ·        Øget konkurrence på transportydelser fra nye EU-lande er på vej. Det betyder lave omkostninger, der kan give danske transportvirk-somheder hård priskonkurrence

  ·        Disse tendenser er baggrund for anbefalingerne om at sammentænke flere transportformer og sikre, at alle transportformer benyttes mest muligt effektivt, som et samlet logistiksystem.

   

  Tal på transportområdet:

  ·        Transportarbejdet i EU er steget med ca. 60 pct. siden 1985. Til sammenligning er stigningen i EU's samlede produktion steget med ca. 40 pct. i samme periode

  ·        I Danmark er der ca. 129.000 fuldtidsbeskæftigede på transportområdet bredt set, hvilket svarer til 11 pct. af den samlede private beskæftigelse

  ·        Det danske transporterhverv har fra 1992-99 præsteret en stigning i værditilvæksten pr. ansat på 30 pct. Den største stigning er sket på søfartsområdet.

  ·        Uddannelsesniveauet i transport er lavere end i erhvervslivet generelt. Det gennemsnitlige antal år i uddannelsessystemet er for ansatte i transport 10,60 mod 11,57 for hele erhvervslivet. Der er dog store forskelle mellem de forskellige transporterhverv. Inden for søfarten lægges der vægt på formel uddannelse og der er generelt et højere uddannelsesniveau end i resten af transporterhvervet. Ca. 70 pct. af de ansatte i søfart har en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse. Derimod har særligt vejtransporterhvervet mange ansatte med kun grundskole som højeste uddannelsesniveau (51 pct.).

  Transporterhvervet har et meget lavt FoU-niveau. Erhvervets egne udgifter til forskning og udvikling som andel af værditilvæksten ligger på 0,7 pct. For samtlige erhverv er andelen 2,6 pct.