Trafikminister Flemming Hansens kommentarer til situationen på Grenåbanen

17. januar 2003

Trafikminister Flemming Hansen har i dag haft møde med Amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen, Århus Amt, borgmester Louise Gade, Århus Kommune, og rådmand Poul B. Schou, Århus Kommune. På mødet drøftede parterne den fremtidige udvikling af Grenåbanen i lyset af de seneste måneders hændelser.

Trafikministeren lagde op til at etablere en niveaufri krydsning mellem Grenåbanen og Grenåvej i Århus. Desuden vil staten etablere et togstopsystem på banen mellem Århus og Grenå, idet der tages højde for planerne om samkørsel mellem Odder- og Grenåbanen, som forventes at give en forbedret og billigere drift. Endelig sættes der målrettet og konsekvent ind for at få overkørselsanlæggene på strækningen til at fungere bedre, idet der rettes særlig opmærksomhed mod at sikre driftsstabilitet og oversigtsforhold i overkørslerne på Vestre Strandallé og Nordre Strandvej/Rolighedsvej. Med de tidligere besluttede nærbanetiltag vil staten samlet investere 156 mio. kr. i Grenåbanen i de nærmeste år.

-Etableringen af en niveaufri skæring mellem Grenåbanen og Grenåvej vil betyde, at en vigtig flaskehals for den trafikale udvikling på bane og vej i det nordlige Århus bliver fjernet. Derfor er jeg glad for, at amtet vil gå konstruktivt ind i at finde en endelig løsning på dette fælles problem.

-Et togstopsystem vil medføre en klar forbedring af togsikkerheden på den enkeltsporede bane mellem Århus og Grenå. Togstopsystemet vil desuden forbedre sikkerheden i overkørslen på Grenåvej, indtil overkørslen afløses af den niveaufri krydsning.

- Der er allerede gjort en stor indsats for at få overkørslerne på Grenåbanen til at fungere bedre, siden Banestyrelsen i 2000 iværksatte en handlingsplan på området, og siden Jernbanetilsynet i marts 2001 afsluttede sin temainspektion på Grenåbanen. Men antallet af  fejl er stadigt for højt, bl.a. på grund af indkøringsfejl i de nye anlæg. Derfor vil jeg bede Banestyrelsen og Jernbanetilsynet om inden for en måned at foretage en konkret opfølgning på gennemførelsen af Jernbanetilsynets temainspektion og Banestyrelsens handlingsplan.

-Af pressen kunne man få det indtryk, at der efter ulykken den 7. november sidste år er sket en række farlige hændelser på Grenåbanen. Det er heldigvis en misforståelse. Når overkørslerne ikke virker, bliver lokomotivføreren advaret, og toget standser, ligesom bilerne standser, når der bliver rødt i et lysreguleret kryds. Det er der intet farligt i. Men jeg er opmærksom på, at situationerne er stærkt generende for trafikken på både vej og bane, og derfor er de mange bomsvigt helt uacceptable, siger trafikminister Flemming Hansen.

Niveaufri skæring

Trafikministeren har tilbudt at medvirke til etableringen af en niveaufri krydsning mellem Grenåbanen og Grenåvej i Århus, hvor Århus Amt og staten finansierer hver halvdelen af et fælles projekt, der bringer statsbanen over eller under amtsvejen.

Togstopsystem

Banestyrelsen etablerer et togstopsystem på hele strækningen mellem Århus og Grenå, der kan forhindre sammenstød mellem tog på den enkeltsporede bane. Indtil den niveaufri krydsning er etableret, kan systemet desuden forhindre, at tog kører ud på Grenåvej, hvis bommene i overskæringen ikke er nede.

Styrket indsats for reduktion af fejl i overkørsler

Jernbanetilsynet gennemførte i marts 2001 en temainspektion af overkørslerne på Grenåbanen, og Banestyrelsen iværksatte sideløbende en handlingsplan for at forbedre pålideligheden af overkørslerne.

 

Indtil videre er der:

·         fornyet tre overkørselsanlæg på strækningen, herunder anlæggene på Vestre Strandallé og Nordre Strandvej/Rolighedsvej,

·         gennemført teknisk modernisering af 11 overkørsler,

·         udviklet et særligt udstyr til overvågning af overkørslerne og

·         sket en videreudvikling af fejlstatistikken og oprettet en teknisk opfølgning, som skal sikre, at fejlretningen koordineres og optimeres.

I 2003 vil der desuden:

  • blive udskiftet yderligere fire overkørselsanlæg,
  • blive gennemført teknisk modernisering af 13 overkørsler og
  • blive gennemført installation af det nyudviklede overvågningsudstyr.

Der konstateres imidlertid fortsat mange fejl. Herunder indkøringsfejl i nogle af de nye systemer, der er opstillet. Banestyrelsen og Jernbanetilsynet skal derfor inden for en måned foretage en konkret opfølgning på, om gennemførelsen af henstillingerne og anbefalingerne i Jernbanetilsynets temainspektion og elementerne i Banestyrelsens handlingsplan har været tilfredsstillende.

Jernbanetilsynet skal desuden inden for en måned vurdere, om de henstillinger og anbefalinger, som temainspektionen gav tilsynet anledning til, fortsat anses for at være tilstrækkelige.