Gå til hovedindhold

Trafikministeren kommenterer metroartikel i Berlingske Tidende

Indhold

  Berlingske Tidende har i dag en artikel om Ørestadsselskabets langtidsbudget. Det fremgår, at der ikke i Ørestadsselskabets langtidsbudget er afsat midler til indkøb af nye tog.

  Som det også fremgår af artiklen, er der ikke noget nyt i disse oplysninger. Der er ikke i Loven om Ørestaden taget stilling til indkøb af nye tog, og Ørestadsselskabet har ikke indarbejdet forudsætninger herom i langtidsbudgettet.

  Ørestadsselskabets økonomi styres efter en såkaldt låneramme. Denne er et udtryk for den maksimale gæld, Ørestadsselskabet må have på et givet tidspunkt. Efter de nuværende prognoser vil gælden nå det maksimale niveau i 2004. Herefter forventes den at begynde at falde.

  Det primære formål med Loven om Ørestaden fra 1992 var at skabe grundlaget for etableringen af Metroen og de nødvendige anlæg. Til dette formål blev Ørestadselskabet stiftet, som staten ejer i fællesskab med Københavns Kommune. Metroens etape 1 og 2 står nu færdige, og det forventes, at driften af etape 3 fra Lergravsparken til Københavns Lufthavn kan påbegyndes primo 2008.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -I lyset af, at vi allerede om nogle år har alle de anlæg færdige, som er nævnt i lov om Ørestaden, bør det overvejes, om der er behov for en ændring af de styringsmæssige rammer for Ørestadsselskabet. Fokus for Ørestadsselskabets virke er ved at skifte fra anlægsstyring til driftsstyring. Samtidig pågår der overvejelser om en yderligere udbygning af Metroen (Cityring). Vi bør derfor efter min opfattelse vurdere, om de styringsmæssige rammer, herunder den generelle lånerammestyring af selskabet, er hensigtsmæssig og tidssvarende, også i den fase som selskabet nu går ind til.

  -Københavns Kommune og Trafikministeriet er enige om, at vi i fællesskab vurderer behovet for justeringer i de styringsmæssige rammer for Ørestadsselskabet. Det er en problemstilling, som jeg vil tage op med den politiske følgegruppe bag Ørestadsselskabet.

  -Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke på forhånd har lagt mig fast på, hvilke justeringer der skal foretages, men at jeg finder, at tiden er inde til at påbegynde konkrete overvejelser herom.