Gå til hovedindhold

Trafikministeren lægger op til reform af jernbanesektoren

Indhold

  Trafikministeren har i dag præsenteret en større reform af jernbanesektorens institutioner for de politiske partier.

  Reformen indebærer en forenkling af jernbanesektorens myndighedsstruktur og en professionalisering af den statslige infrastrukturforvalter til gavn for kommende og fremtidige virksomheder på jernbaneområdet og dermed til gavn for kunderne.

  Reformen består af to hovedelementer:

  For det første samles jernbanesektorens myndighedsfunktioner i Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger. Den nye styrelse vil skulle stå for udbud af tog- og færgetrafik, planlægning af nye infrastrukturprojekter samt varetage koordinerende og sikkerhedsmæssige hensyn i sektoren. Disse opgaver varetages i dag af Trafikministeriets departement, Færdselsstyrelsen, Banestyrelsen, DSB og Jernbanetilsynet.

  Samlingen af opgaverne medfører en forenkling af sektoren og giver mulighed for en bedre statslig ressourceudnyttelse. Ved at flytte opgaven vedrørende udbud af tog- og færgetrafikken et led væk fra Trafikministeriets departement bliver Trafikministeriets udbyder- og ejerrolle desuden adskilt, således at der skabes en større troværdighed omkring statens trafikindkøb.

  For det andet foretages en rendyrkning af Banestyrelsens nuværende opgaver, så de nuværende myndighedsfunktioner udskilles. Denne udskillelse giver mulighed for, at Banestyrelsen fremover kan fungere som en ren produktionsvirksomhed med ansvar for drift, anlæg og vedligeholdelse af jernbanenettet. Samtidig lægges der op til en styrkelse af ledelsesstrukturerne i Banestyrelsen ved indsættelse af en professionel bestyrelse.

  Reformen medfører desuden, at Jernbanetilsynet ophører som en særskilt sikkerhedsmyndighed fra 2004, hvorefter disse myndighedsopgaver varetages af Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger.

  De dele af Jernbanetilsynets nuværende opgaver, der vedrører undersøgelser i forbindelse med ulykker og havarier, vil dog fremover blive varetaget af en fælles havarimyndighed for jernbane og luftfart. Derved understreges havarimyndighedens uafhængighed, og de synergieffekter, der ligger i en samling af havarimyndighederne på luftfart- og jernbaneområdet, kan udnyttes.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Jeg vil i den kommende periode lægge op til en række vigtige reformer af de statslige institutioner på jernbaneområdet. Jeg har haft tre hovedideer med reformen.

  -For det første skal vi indrette os, så samfundet får mest mulig gavn af de næsten 7 mia. kr., som staten årligt anvender på jernbanen. Dette gør vi ved at samle statens kompetencer inden for trafikkøb og infrastrukturplanlægning i én styrelse, benævnt Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger.

  -For det andet skal jernbanesektorens virksomheder sikres de bedst mulige vilkår for at kunne deltage i konkurrencen i sektoren, hvilket vil være til gavn for kunderne. Jeg har således lagt vægt på, at der med samlingen af myndighedsfunktionerne i Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger sker en tiltrængt forenkling af sektoren. Tilsvarende vil ophøret af Banestyrelsens dobbeltfunktion som myndighed og produktionsvirksomhed give Banestyrelsen en klarere og langt mere entydig rolle i jernbanesektoren. Endelig sikres der en øget adskillelse af statens rolle som indkøber af jernbanetrafik og som ejer af DSB, hvormed enhver mistanke om dobbeltroller og kasketforvirring i fremtidige udbudssituationer undgås.

  -For det tredje har jeg lagt vægt på, at jernbanesektoren med reformen tager et stort skridt i retning af at blive en velfungerende sektor, hvor opgavefordelingen er mere klar. Jeg imødeser således, at jernbanesektoren over en årrække i stigende grad vil komme til at fungere som andre transportsektorer som f.eks. luftfartssektoren, der har gennemgået en tilsvarende udviklingsproces.

  - Endelig vil jeg gerne understrege, at jeg er meget tilfreds med, at der nu oprettes en fælles havarimyndighed for jernbane og luftfart. Det sikrer den vigtige uafhængighed og troværdighed, der bør være omkring sikkerhedsarbejdet. Jeg vil i den forbindelse også gerne understrege, at Trafikstyrelsen for Jernbane og Færge naturligvis vil varetage myndighedsfunktionerne i jernbanesektoren med samme høje grad af uvildighed og uafhængighed af sektorens virksomheder, som Jernbanetilsynet hidtil har gjort. Dette sikres bl.a. ved, at sikkerhedschefen på specifikke områder vil få direkte reference til departementet. Hertil kommer, at der med reformen samlet set afsættes flere ressourcer til sikkerhedsområdet.