Gå til hovedindhold

Trafikministeriet offentliggør rapport om planlægning og beslutning af vej- og baneprojekter

Indhold

    Trafikministeren nedsatte i efteråret 2002 et udvalg, der fik til opgave nærmere at vurdere de processer, som knytter sig til planlægning, styring og beslutning af større vej- og baneprojekter. Baggrunden for udvalgsarbejdet var, at det i forbindelse med de såkaldte VVM-analyser af udvidelsen af Motorring 3 i København og Sydmotorvejen på strækningen Ønslev – Sakskøbing kunne konstateres, at anlægsoverslagene måtte opskrives betragteligt.

    Udvalgsarbejdet, som har haft deltagelse fra Finansministeriet, Miljøministeriet og Trafikministeriet  har bl.a. fokuseret på VVM-processen, som i dag står centralt i forbindelse med planlægningen af større vej- og baneprojekter. I den forbindelse er spørgsmålet om inddragelse af miljøhensyn, og de omkostninger, der knytter sig hertil, belyst. I rapporten anføres udvalgets anbefalinger med henblik på at skabe rammer for forbedring af de processer, der ligger til grund for planlægning og beslutning af anlægsprojekter. Udvalget anbefaler bl.a. følgende konkrete tiltag: styrkelse af arbejdet med usikkerhedsvurdering og projektstyring, bedre formidling af de usikkerheder, der knytter sig til anlægsoverslag, etablering af klarere rammer for beslutningsprocesserne i forbindelse med større vej- og baneanlæg. Rapporten kan læses på www.trm.dk.

    Trafikminister Flemming Hansen udtaler i forbindelse med offentliggørelse af rapporten:

    -          Regeringen offentliggør i morgen  investeringsplanen, hvor regeringens bud på prioriteringen af  anlægsinvesteringer på trafikområdet for de næste 10 år  fremlægges. Vi lægger stor vægt på, at grundlaget for denne prioritering og de deraf følgende beslutninger er så godt som muligt. Jeg synes at udvalgets anbefalinger på en konkret og konstruktiv måde bidrager til etableringen af et bedre fundament for den kommende tids planlægning og beslutning af større anlægsprojekter på vej- og baneområdet.

    -Jeg lægger tilsvarende stor vægt på, at vi hele tiden arbejder på at forbedre planlægningen af projekterne – herunder ikke mindst med hensyn til udarbejdelsen af overslag over omkostningerne. Selv om der altid vil være en vis usikkerhed om anlægsprojekter, som i mange tilfælde planlægges og realiseres over en længere årrække, har vi pligt til hele tiden arbejde på at forbedre de metoder og redskaber, der anvendes i planlægningen.