Gå til hovedindhold

Vejdirektoratets indstilling om ny højklasset vej i Frederikssundfingeren

Indhold

   

  Trafikminister Flemming Hansen har nu modtaget Vejdirektoratets indstilling om ny højklasset vej i Frederikssundfingeren.

  I indstillingen anbefales Hovedforslag 1, men der peges også på, at der – før der træffes valg om linieføring - kan være behov for supplerende undersøgelser af muligheden for at etablere øget vejkapacitet ved udbygning af den eksisterende Frederikssundsvej.

  Indstillingen indeholder en sammenfatning af de mange høringssvar, der er indkommet  i forbindelse med fremlæggelse af undersøgelsen, samt Vejdirektoratets bemærkninger hertil. Indstillingen indeholder endvidere en anbefaling, mht. hvordan man kommer videre med projektet.

  I Vejdirektoratets indstilling peges der på flere muligheder: 

  Vejdirektoratet indstiller primært:

  at VVM-redegørelsens Hovedforslag 1 (åben land-løsningen) med de ændringer, som er fremkommet på baggrund af høringen, og som er anbefalet af Vejdirektoratet, lægges til grund for en beslutning om arealreservation og anlæg af ny vej i forlængelse af den nuværende Frederikssundmotorvej

  at der udarbejdes forslag til en anlægslov, som omfatter strækningen fra Motorring 3 til Frederikssund i henhold til ovenstående, således at linieføringen derved fastlægges

  at de i 1975 pålagte byggelinier for den planlagte Frederikssundmotorvej ophæves på de strækninger, hvor linieføringen for Hovedforslag 1 afviger herfra

  at anlægget igangsættes etapevis således, at der etableres en 1. etape fra Motorring 3 til og med Tværvej samt, at der sker en udbygning af rundkørslen ved J.F. Willumsensvej

  at Tværvej anlægges fra motorvejen til Kildedal Station som statsvej som en del af 1. etape

  Subsidiært indstiller Vejdirektoratet:

  at der inden der træffes beslutning om valg af linieføring gennemføres en supplerende undersøgelse af muligheden for og konsekvenserne af at etablere øget vejkapacitet i Frederikssundfingeren ved udbygning af den eksisterende Frederikssundsvej.

  Undersøgelsen foreslås tilrettelagt så der belyses to scenarier. Vejudbygning med kapacitet svarende til:

  1. en 0++ løsning med niveaufri kryds på strækningen gennem Ballerup
  2. en højklasset løsning der kan afvikle det samlede forventede trafikbehov i Frederikssundfingeren i 2010 svarende til 75.000 biler pr. hverdagsdøgn

  En sådan undersøgelse vurderes at kunne gennemføres på ca. et år.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af en ny højklasset vej i Frederikssundfingeren har været genstand stor offentlig interesse, og der er derfor indkommet et stort antal bemærkninger og forslag i høringsperioden.  Jeg vil nu nøje studere indstillingen fra Vejdirektoratet, hvor de mange høringssvar sammenfattes og kommenteres, før jeg tager nærmere stilling til, hvordan sagen videre skal håndteres.

  -Etablering af en ny højklasset vej i Frederikssundfingeren er et stort projekt, og det vil derfor være naturligt - uanset hvilken beslutning der træffes på grundlag af Vejdirektoratets indstilling -  at lade muligheden for en etapeinddeling af projektet indgå i overvejelserne. En eventuel beslutning om gennemførelse af yderligere undersøgelser behøver således ikke at stå i vejen for, at vi kan komme i gang med projektet.

  Trafikministeren ønsker ikke på nuværende tidspunkt at kommentere Vejdirektoratets indstilling yderligere.

  VVM-redegørelsen har været fremlagt til offentlig høring i perioden 23. oktober – 18. december 2002. I høringsperioden er der afholdt syv borgermøder, hvor ca. 2100 personer deltog. Vejdirektoratet har modtaget i alt 360 høringssvar, heraf 16 høringssvar fra offentlige myndigheder. Nogle af henvendelserne repræsenterer grupper af borgere.

  Vejdirektoratets indstilling kan ses på Vejdirektoratets hjemmeside www.trafikken.dk. Yderligere oplysninger om den gennemførte VVM-undersøgelse kan fås ved henvendelse til Vejdirektoratet, planlægningschef Ole Kirk, telefon 4044 3655.